Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 november 2020

Behandeling BERAP II en Begroting 2021 op 2 november 2020 1e termijn

Bij de behandeling van de BERAP II en de begroting van 2021 op 2 november 2020 heeft fractievoorzitter Carmen Hoogeveen het volgende uitgesproken:

Voorzitter, het is even wennen nu de BERAP nog in de “oude opzet” is geschreven, met de smileys en we zijn blij, dat dit straks ook wordt meegenomen in de nieuwe lay-out en stijl, als waar de begroting nu in is geschreven.

Wij hebben een paar vragen over wat stukken tekst.

Op pagina 9 bij Dienstverlening staat:”Het (niet) nakomen van de toegezegde afspraak om terug te bellen leidt echter in veel gevallen tot ontevredenheid”. Dit zal toch niemand verbazen, echter de smiley staat op groen. Dit lijkt een mentaliteitskwestie, natuurlijk hoor je te doen wat je zegt en zeg je wat je gaat doen. In 2021 wordt er gewerkt aan een verbetering, staat er. Graag een toelichting van de wethouder.

Op pagina 18 lezen we dat “Voorzieningen in dorpen en wijken zoveel mogelijk behouden moeten blijven : door renovatie of nieuwbouw en slimme vormen van samenwerking tussen verschillende voorzieningen te stimuleren. Renovatie van gebouwen heeft de hoogste prioriteit in de gefaseerde aanpak”. Met een beoordeling van een groene smiley, omdat het Jaarprogramma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2020 volgens planning loopt. Dit is wel een erg eenzijdig groene smiley. Graag een reactie van de wethouder.

En op pagina 32 wordt gesteld dat kunstenaars zich thuis voelen en uitgedaagd worden in de gemeente Emmen en dit staat terecht op oranje, want daar hebben we nog wel een slag te maken. En over kunst en cultuur gesproken: We hebben nog geen antwoorden op onze gestelde vragen over CQ. Wanneer kunnen we hiervan de antwoorden verwachten?

Met verbazing zien we op pagina 42, dat het voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de AVG op oranje staat en er wordt een actieplan opgesteld om de basis hiervoor in de komende twee jaar op orde te krijgen. Dit kan toch niet waar zijn?  Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verordening is al sinds 25 mei 2018 van toepassing. Daar moet een gemeente toch als eerste, zelfs als voorbeeld aan voldoen.
Kan het college dit uitleggen?

Op pagina 50 lezen we over het bereikbaarheidsakkoord en zoals al bij de Kadernota aangegeven, door corona en het daarmee toenemende thuiswerken, betwijfelen we echt de noodzaak van de verdubbeling van de weg Emmen-Klazienaveen en stellen wij voor het project reconstructie Boermarkweg niet te temporiseren, maar helemaal verder stop te zetten. Het lijkt niet nodig en we hebben er ook geen geld voor.

D66 kan zich vinden in het instellen van een reserve Corona. Het zal lastig zijn om altijd de economische impact / geleden schade toe te kunnen wijzen aan de coronamaatregelen, we willen daarom, dat hier soepel mee wordt omgegaan en dat dit geen bureaucratisch monster wordt om ergens aanspraak op te kunnen maken.

Begroting 2021

Het begrotingsboek is een mooi beknopt, helder beschreven en goed leesbaar boekwerk geworden. Onze complimenten aan degenen die hebben meegewerkt aan deze eerste nieuwe opzet. De effect- en prestatie-indicatoren mogen nog wel SMARTER en meer beleidsterreinen dekken, maar het is een goed begin. Helaas is het nog wel steeds een begroting met een zeer beknopte investeringsruimte.

Wel kunnen we constateren dat zaken snel achterhaald worden, want de tekst dat corona minder impact heeft in het Noorden is helaas niet meer waar. Behalve, dat het zorgt voor veel persoonlijk leed en veel maatschappelijke impact heeft, worden een aantal bedrijfstakken ook extreem hard getroffen. D66 wil dan ook dat er extra zorg en aandacht en wellicht financiële tegemoetkoming is voor deze getroffen horeca-, recreatie- en toerismebedrijven. Daarom hebben we een amendement voorbereid om de toeristenbelasting voor 2021 niet te verhogen.

We lezen dat er verschillende actieplannen uitgewerkt worden, met als doel om de zorgkosten voor jeugdhulp terug te dringen. Het is mooi als het lukt om de zorgkosten terug te dringen, maar het doel moet toch zijn om de jeugd meer perspectief te geven en de jeugd hulp te verbeteren. Niet het geld maar de jeugd dient toch leidend te zijn? En zijn er nu ook geen besparingen in te boeken, als gevolg van corona?

En als gevolg van deze zelfde coronacrisis willen we Wildlands complimenteren, omdat ze qua bezoekers en financiën, momenteel de best presterende dierentuin is.

Wij vragen al jaren om meer BOA’s en we zijn blij, dat er nu eindelijk meer geld beschikbaar komt, zodat de formatie uitgebreid kan worden. Hoe wordt er momenteel gehandhaafd op de coronamaatregelen, bijvoorbeeld bij feestjes?

Mooi, dat via de nieuwe onderwijshuisvesting, expertise nu wordt gebundeld.

Ten aanzien van de herontwikkeling van het Biochron, lijkt het D66 niet verstandig om daar nu op in te zetten en daarom hebben we hiervoor mede dit amendement ingediend.

D66 heeft vragen over het Geldloket: wat is precies het doel en hoe valt dit te rijmen, nu we gaan bezuinigen op gemeentelijke dienstverlening en gemeentewinkels weg gaan uit de dorpen? D66 vindt dat hier veel meer overleg met de EOP’s voor moet zijn en we zijn het dan ook niet eens met de voorgestelde bezuinigingen op hun budget, vandaar het amendement en de motie hierover. Met welke (nieuwe) EOP’s gaat men verder met de Burgerbegroting?

Bij economie en werkgelegenheid ziet D66 graag nog meer aandacht voor het impact ondernemen. Wij hebben hiervoor immers een perfecte onderneming, waar dit verder ontwikkeld en begeleid kan worden, namelijk Growing Emmen. Dankzij de aandacht die D66 in de Staten hier steeds voor vraagt, wordt dit nu als speerpunt opgepakt door IBDO ( ik ben Drents Ondernemer). We zijn blij met de inspanningen tot dusver van wethouder Rink voor de Emmense ondernemers, bedrijven en zijn Europese activiteiten, waaronder de kunstmatige intelligentie en de menselijke maat, dus ook graag vol inzetten op het impact ondernemen.

Helaas is het aantal toeristische overnachtingen afgenomen en de horeca en het toerisme worden nog steeds extra geraakt in deze coronacrisis. D66 wil daarom juist inzetten op een goede marketing en minder bezuinigen op SMRE, vandaar dat we mede-indiener zijn van het amendement hierover. Daarnaast wil D66 het verblijf van de toerist stimuleren, met meer verblijfsrecreatie en camperplekken in en rondom Emmen.

Op pagina 38 van de begroting lezen we: Het streven is om het percentage jongeren dat “niks” doet door middel van de regionale aanpak in 4 jaar terug te brengen van 37% naar 29%. D66 vindt dit nog weinig ambitieus. Evenmin vinden we het ambitieus dat er bij bouwen, wonen en milieu, wordt gestreefd naar energielabel C. Verder lijkt het alsof de nieuwbouw in Emmen erg gericht is op het hogere segment en er te weinig diversiteit in aanbod is. Graag aandacht hiervoor, zodat ook starters een betaalbare woning vinden.

Dan een aantal vragen over Afval: Wanneer wordt het Uitvoeringsplan Afvalplan aan de raad voorgelegd? Worden of zijn de doelen ook al gecommuniceerd richting Area? Hoe reëel is het om van 202 kg afval in 2019 nu te begroten op 100 kg. Zeker als we zien dat de schei-dingscontainers regelmatig vol zijn in Emmermeer en Angelslo en in Bargeres het pasje niet altijd werkt. Welke forse inspanning wordt hiervoor gepleegd? Graag antwoorden hierop.

We zijn wel blij dat het D66 initiatief van de containertuintjes is uitgevoerd en benieuwd wat de werking hiervan zal zijn

Een energieneutraal en leefbaar Emmerhout in 2027, staat vermeld als ambitie, maar is ook geschrapt. Kan de wethouder uitleg geven? En hoe denkt de wethouder over 4 jaar op de 50% besparing te komen, kijkend naar de Energienota? Momenteel lijkt het veel beperkt te zijn tot windmolens en dan ook nog alleen de hele grote. Heeft de wethouder wel eens gekeken naar de mogelijkheden van de kleinere windmolens van EAZ windmolens?

Inkomensondersteuning: Emmen lijkt goed bezig te zijn met de bestrijding van schulden en de armoedeproblematiek. Het vroeg signaleren en voorlichting zoals genoemd wordt, zijn goede en belangrijke zaken. Een van de grote problemen in de bestrijding van armoede en schulden is het bereiken van de mensen die het aangaat, er is veel schaamte en onzichtbare armoede. Maar een klein gedeelte (ongeveer 20 tot 25%) van de mensen die het betreft, wordt bereikt. Om de mensen in armoede en schulden beter te bereiken en dus te helpen is het inzetten van ervaringsdeskundigen een goede en beproefde methode, zij spreken de taal en herkennen de problemen en gebruikte smoezen.

D66 wil de wethouder als suggestie de zogenaamde pauzeknop m.b.t .schulden meegeven, zoals Amsterdam deze heeft ingevoerd. Dit kan (mits goed uitgevoerd) uitstekend helpen in het aanpakken van de schulden en de armoede en veel ellende voorkomen. Artikel Parool:
https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-voert-pauzeknop-in-voor-amsterdammers-met-schulden~b2e7a6f3/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.straatconsulaat.nl%2Famsterdam%2Fgemeente-voert-pauzeknop-in-voor-amsterdammers-met-schulden%2F

Wij lezen, dat er meer aandacht komt voor de fietser, maar D66 ziet dit niet terug, sterker nog, het hele fietsplan is niet uitgevoerd, de fietssnelwegen zijn niet aangelegd en de fietskelder dreigt te verdwijnen. Daarom hebben wij het amendement hierover mede ingediend. Goede bewegwijzering in het centrum naar deze fietskelder, zal helpen en een oplossing met een automatiseringsysteem ook.

D66 staat voor een goede en veilige bereikbaarheid van Emmen met auto, openbaar vervoer en fiets, dus niet alleen asfalt voor de autoweg. We vinden het positief, dat een snelbus Emmen-Hoogeveen onderzocht wordt en dat de gemeente ook inzet op de Nedersaksenlijn.

Wel hebben we vragen over het Informatiecentrum MMbereikbaar, wat is precies het doel hiervan en wat zijn de kosten? En uit de hoofdlijnen van de miljoenennota lezen we dat Emmen geen zero emissie ambitie heeft. Misschien een idee om deze wel te gaan ontwikkelen?

Tot slot, D66 wil graag op korte termijn duidelijkheid voor onze inwoners over de wijze van de viering van Oud en Nieuw, m.b.t. tot vuurwerk en carbidschieten in relatie tot het aantrekken van (groepen) mensen. Kan de burgemeester dit geven?