Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 juni 2020

Ombuigen tot een boemerang!

Donderdag 25 juni is de kadernota 2021 in de gemeenteraad behandeld. Daar waar de kadernota normaal gesproken de inhoudelijke en financiële kaders voor het beleid en uitvoering voor het komend jaar bevat, lijkt het dit jaar jammer genoeg meer op een bezuinigingenboek. Lees hieronder de bijdrage in eerste termijn van fractievoorzitter Carmen Hoogeveen.

Een kadernota bevat normaal gesproken de inhoudelijke en financiële kaders voor het beleid en uitvoering voor het komend jaar.

Aangezien er in deze kadernota geen uitgewerkte beleidsprogramma’s zijn opgenomen en er een pas op de plaats wordt gemaakt met nieuw beleid en de investeringsagenda, zijn de kaders dit keer voornamelijk financieel van aard en eerlijk gezegd, lijkt het meer op een bezuinigingenboek. Een boek vol taakstellingen en ombuigingen.

D66 heeft wel inhoudelijke kaders. Onze kaders hebben we vastgelegd in ons verkiezingsprogramma en deze zijn een paar jaar naar dato nog steeds actueel. Zo wil D66 investeren in mensen. In de toekomst, dus in schone energie en digitalisering. Investeren in een gemeente, waarin we niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Waarin we de moeite nemen elkaar te verstaan in plaats van ons te verstoppen achter vooroordelen.

Maar ook dit college (bestaande uit PvdA, CDA en Wakker Emmen) heeft kaders vastgelegd in het bestuursakkoord: Samen investeren en daar lezen we dat de focus ligt op:

Het versterken van de dorpen en wijken, het behoud van belangrijke dorp- en wijkvoorzieningen en eigentijdse sportaccommodaties. Daarmee vergroten we de leefbaarheid in onze dorpen en wijken.

En hier gaat het al mis, want de budgetten voor de Erkende Overlegpartners en voor dorps- en buurthuizen worden (niet voor het eerst) versoberd en de gemeentewinkels moeten sluiten. We zijn het eens met Dorpsbelangen Schoonebeek, dat het onduidelijk is, waar dan op bespaard gaat worden en hoe tegenstrijdig de pas gedane investeringen hiervoor dan zijn geweest. Kijk uit voor de boemerang!

Verder zijn wij hoogst verbaasd over de omschrijving die staat bij de Burgerbegroting. Het is prima om te kijken of de EOP’s zaken goedkoper kunnen, maar gebruik hiervoor dan het uitdaagrecht: “Right to Challenge”. Maar zoals het hier beschreven staat, wil de gemeente toch veel invloed houden op de wijze waarop en waaraan de budgetten worden besteed.

Een ander focuspunt:

Werken aan een attractieve en vernieuwende sector recreatie en toerisme om onze regio landelijk echt op de kaart te zetten en de regionale economie te stimuleren.

Ombuigen tot een boemerang, als de Stichting Marketing Regio Emmen hierdoor wordt opgeheven?

Nog een focuspunt uit het bestuursakkoord:

Wij leveren een bijdrage aan het verbeteren van het klimaat en aan de landelijke klimaatdoelen. Enerzijds door het verduurzamen van ons eigen vastgoed, anderzijds door het aanjagen en stimuleren van de energietransitie bij onze bedrijven en inwoners.

Eerlijk is eerlijk, er wordt wel het een en ander aangeboden aan inwoners, maar hoe staat het met de verduurzaming van het eigen vastgoed en met het stimuleren van de energietransitie bij onze bedrijven?

En hoe verhoudt dit zich met het sluiten van de fietskelder? We moeten als gemeente toch juist het gebruik van de fiets stimuleren. Wij begrijpen niet dat de fietskelder € 100.000 moet kosten? Maar als het dan niet helemaal gratis kan, is het wellicht reëel om een kleine vergoeding te vragen, al dan niet na 24 uur, zoals de NS ook doet. En met een kleine investering van bewegwijzering in het centrum, zal de bezettingsgraad enorm toenemen en zal er op andere plekken minder overlast van geplaatste fietsen zijn.

D66 wil het fietsen namelijk blijven promoten; fietsen is gezond en niet milieubelastend, maar daarvoor heb je wel goede fietspaden nodig, die logisch met elkaar verbonden zijn, veilige oversteekplaatsen en veilige parkeerplekken.

Lijnen naar de provincie en de Tweede Kamer zijn van groot belang. En ja, daarvoor heb je wel een landelijke partij nodig, waarbij je op kunt komen voor je eigen gemeente. Dus misschien mist Wakker Emmen hier een linkje. Zo weten wij, dat de D66 fractie in de Tweede Kamer verbaasd was, dat de gemeenten nog maar zo weinig gevraagd hadden ter compensatie voor de Coronamaatregelen. Hoe zit dat hier in Emmen, worden de indirecte kosten / geleden schades wel doorgegeven?

D66 vindt dat het College elke gelegenheid moet aangrijpen om vanuit het Rijk gelden binnen te halen!

Het bestuursakkoord heet ‘Samen Investeren’, maar ‘Samen’ betekent ook dat je duidelijk bent over wat je van plan bent en daarover in een vroeg stadium met de inwoners overlegt, dus als nog niet alles vast ligt. En daar laat dit college nog wel eens een steekje vallen. Vraag de samenleving mee te denken over creatieve oplossingen om zo meer draagvlak te krijgen voor de bezuinigingen. Want wat betekent een pas op de plaats voor de investeringsagenda? Blijven we plannen maken, informatiebijeenkomsten houden, maar laten we inwoners in het ongewisse over de datum van uitvoering? D66 wil dan ook een aantal plannen volledig schrappen en hierover duidelijk zijn.

Het D66 standpunt is: het is nu onverantwoord om te investeren in het wegennet, zeker omdat de gevolgen van de Coronacrisis nog niet zijn te overzien.

En als er iets positiefs te vinden is aan de Coronacrisis dan is het wel, dat het video-call vergaderen en het thuiswerken een enorme vlucht heeft genomen. D66 gelooft dat er sprake is van bezinning en dat er in de toekomst minder vaak fysiek zal worden vergaderd en het woon-werkverkeer zal gaan afnemen, hetgeen leidt tot minder verkeersbewegingen. Reden te meer om op dit moment niet in wegen en parkeren te investeren. Dus ook niet in de verdubbeling van de weg Klazienaveen-Emmen. Het aankopen van aanliggende panden en gronden lijkt ons dan nu ook niet verstandig.

Verder willen wij ook niet in de reconstructie van de Boermarkerweg investeren, hetgeen € 12,5 miljoen aan investering scheelt en aan kapitaallasten € 30.000 in 2021 oplopend tot € 500.000 per jaar in 2023 .

D66 wil juist wel investeren in de leefbaarheid van de wijk of het dorp, maar ook in maatschappelijke opvang, waar onder andere het Leger des Heils voor pleit. Het kan toch niet zo zijn dat er geen bed- bad- en broodvoorzieningen meer worden aangeboden. Er is nog € 200 miljoen door 43 gemeenten te verdelen als de gemeenten daarvoor een plan indienen. Wij begrepen, dat Emmen nog geen plan heeft ingediend. Waarom niet, hier laten we dan toch weer geld liggen?

Heel goed, dat er gekeken wordt naar dubbelingen en/of stapelingen in de huidige regelingen en subsidies binnen het SAM-beleid, maar dat de subsidies voor de SAM regelingen zomaar worden verlaagd met € 275.000, vinden wij onacceptabel. We gaan de rekening toch niet leggen bij de mensen die al weinig geld hebben? Het is nu al nijpend zonder de gevolgen van de
Coronamaatregelen. Deze ombuiging wordt een boemerang.

Op pagina 25 lezen we dat de Drentse gemeenten hun facturen snel zullen betalen, als middel om de ondernemers te ondersteunen die in de problemen komen door corona. Ook zonder deze problemen, pleit D66 voor een snelle betaling van facturen door overheden. Het is een middel, dat de economie draaiende kan houden en wij vinden dat je als gemeente deze voorbeeldfunctie hebt.

Wij zijn niet principieel tegen het verhogen van de OZB, maar dan moet ook echt duidelijk zijn dat er geen andere mogelijkheden zijn. Kunnen we nog efficiënter werken? Halen we het maximale uit de aanbestedingen? En doen we een maximaal beroep op regelingen van het rijk en de provincie? Wij denken dat daar nog wel wat te verbeteren valt.

Dat er aan Area wordt gevraagd om €100.000 om te buigen op de kosten vinden wij prima, maar hebben wij de kaders inmiddels wel duidelijk?.

D66 kan zich ook wel vinden in de voorgestelde bezuiniging op het budget van de griffie/raad en misschien kan dat nog wel wat meer kan worden dan de voorgestelde € 10.000,-

Op het beleidsterrein sport wordt een taakstelling van € 200.000 gezet, dat is gebaseerd op een mogelijke verhoging van de tarieven in 2021 met 10%. Maar er staat, dat er wordt overlegd met verenigingen om hun de gelegenheid te geven met een alternatief te komen voor de verhoging van de tarieven.

D66 hoopt, dat er met alle getroffen organisaties een soortgelijk overleg kan plaatsvinden, om samen met hen te kijken, hoe we tot een bezuiniging kunnen komen en op welke wijze men via het uitdaagrecht, uitgedaagd kan worden.

Goed, tijdig en volledig communiceren blijft een aandachtspunt en wij willen dan ook benadrukken, dat als een financieel stuk wordt gepresenteerd, hier altijd bij vermeld moet worden, dat het de gemeenteraad is, die hier uiteindelijk over besluit en het college dit “slechts” voorstelt.

Volgens D66 kunnen jullie collegeleden dit wel, want en daar wil ik mee afsluiten, jullie zijn goed benaderbaar en reageren normaal gesproken snel en als jullie zelf nu de focuspunten uit het Bestuursakkoord “Samen investeren” echt gaan toejuichen, kunnen we ook samen de baan van de boemerang ombuigen!