Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 november 2019

Eerste termijn begroting 2020

Tijdens de behandeling van de begroting 2020 op 4 november 2019 heeft fractievoorzitter Carmen Hoogeveen het volgende ingebracht:

Voorzitter, D66 wil beginnen met het uitdelen van een compliment! De beschrijving van de Begroting 2020 op de website en de Infographic (u weet wel, dat plaatje) zijn heel duidelijk en goed leesbaar.

En fijn te lezen, dat alle websites van de gemeente Emmen volgend jaar worden aangepast, zodat mensen met een visuele -, gehoor-, lees- of andere beperking de website goed kunnen bezoeken. Wij wijzen u hiervoor graag op de voorziening: Klik voor Teletolk, waarmee de bezoeker met een professionele gebarentolk of tekstbemiddelaar in contact kan treden. Daarnaast blijven wij hameren op het geven van een response op meldingen. Ook al lijkt uit de cijfers te blijken, dat de response hoog is, wij hebben toch ervaringen, dat er niet gereageerd wordt op meldingen vanuit de website.

Eenvoudig en helder taalgebruik verlaagt de drempel richting de gemeente en wat ons betreft moeten naast de websites, ook alle stukken zo geschreven worden. (taalniveau B1).

Ook de begroting zelf is goed leesbaar. Toch lijkt soms de cohesie hierin te ontbreken. Zo wordt de treinverbinding Groningen – Emmen – Enschede slechts in één hoofdstuk genoemd, terwijl in meerdere hoofdstukken het verbeteren van de bereikbaarheid hoog wordt aangeschreven. D66 wil ervoor waarschuwen, dat de gemeente en het college, niet in eilandjes moeten vervallen, maar juist een gezamenlijke boodschap moeten blijven uitdragen.

Wij weten inmiddels allemaal, dat de financiële situatie van de gemeente Emmen slecht is. Zeker door het nadelige effect vanwege de herverdeeleffecten BUIG en een nadeel bij het OAB, het onderwijsachterstandenbeleid, gelden verdeeld door het Rijk, is er nog geen € 10 miljoen beschikbaar om te investeren. Om toch uiteindelijk een sluitende meerjarenbegroting te krijgen,wordt ons voorgesteld om de lasten en baten die beïnvloedbaar zijn, te verlagen respectievelijk te verhogen met 2%. Het is niet fraai, maar we begrijpen dit kader. En ook al worden de lasten van inwoners verhoogd, het is hetzelfde Rijk, dat ook in 2020 belastingtarieven verlaagd, waardoor inwoners erop vooruit gaan. We gaan immers naar een tweeschijvenstelsel, met lagere percentages en de arbeidskorting en de algemene heffingskorting gaan omhoog.

Maar wij vinden het niet billijk, dat er straks gekort gaat worden op subsidies aan instellingen, die in de vorige ronde ook al hebben moeten inleveren. Kan de wethouder bevestigen, dat de loon- en prijsindexatie van zowel de Bibliotheek als de Kunstbeweging wel doorgaat en dat zij verder worden ontzien van de 2% maatregel?

Ook blijven wij kritisch op de verplichte bovenregionale samenwerkingsverbanden en regelingen zoals de RUD. Dit lijkt allemaal meer geld te kosten en lijkt niet efficiënter en daarmee zeker niet goedkoper te worden, dan toen het nog bij de gemeente zelf lag. Want wat heeft deze centralisatie nou eigenlijk voor de gemeente opgeleverd? Bijvoorbeeld qua personeelsbesparing? Dit moeten we aanpakken!

Emmen een aantrekkelijke gemeente!

D66 denkt, dat Emmen een aantrekkelijke en schone gemeente blijft, als we blijven investeren in groen en in veiligheid. Wij stellen dan ook voor om bij de pilot Angelslo containertuintjes te betrekken om zodoende “bijplaatsingen” van afval en zwerfvuil te verminderen en het straatbeeld te verbeteren. We hebben hiervoor een motie opgesteld (mede ingediend door GroenLinks) en deze is reeds gedeeld, dus ik beperk me tot het gedeelte waar wij het college oproepen:

  • Te onderzoeken of het mogelijk is om ondergrondse containers in de gemeente Emmen te voorzien van een containertuin of een soortgelijk alternatief;
  • Indien mogelijk, containertuintjes te betrekken in de ´pilot Angelslo´ om zodoende de effectiviteit hiervan te kunnen bezien en te monitoren, alsook een ervarings- en leerproces voor andere geschikte gebieden binnen de gemeente Emmen te laten zijn;
  • De raad zo spoedig mogelijk te informeren over de voortgang hiervan en de raad periodiek over de monitoring en resultaten van de inzet van de containertuintjes te informeren.

En om in het groen te blijven: wat is de status van de motie bermbeheer, zoals wij deze bij de Kadernota hebben ingediend? Verder lezen wij dat de taakstelling op de verkoop snippergroen niet wordt gehaald. Maar hoeveel reclame wordt hiervoor gemaakt? Wij denken, dat hier toch wel liefhebbers voor zijn.

Emmen een veilige gemeente!

De politie en andere hulpdiensten hebben het afgelopen jaar laten zien, dat het veilig is om naar een wedstrijd van FC Emmen te gaan. Dank hiervoor! Nu komt de veiligheid ook in het geding door het gebruik van drugs (GHB)- en alcohol al dan niet tijdens het uitgaansleven, waarbij het alcoholgebruik van mensen boven de 18 jaar niet vergeten mag worden. Is hier ook een actieplan voor? En kan er al iets gezegd worden, hoe de overlastdruk van de BOA’s kan worden verminderd?

Er wordt aangegeven, dat er meer zicht komt op kindermishandeling, om ervoor te zorgen dat dit stopt. Hoe ontstaat dit zicht?

Verder wil D66 de grote veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met de jaarwisseling, omzetten in een veilige en feestelijke gebeurtenis. Waarbij we een nadrukkelijk beroep doen op het democratisch middel wat Emmen zo uniek maakt, de EOP’s, en laten we ruimte voor het college om met een raadsvoorstel te komen voor de volgende jaarwisseling. Ook hiervoor hebben wij een motie opgesteld (en mede ingediend door GroenLinks) en deze reeds gedeeld. Wij roepen het college op:

  • Voorbereidingen te treffen voor een te nemen raadsbesluit waarin een voorstel wordt gedaan voor een centrale oudejaarsviering in combinatie met een professionele vuurwerkshow in de gemeente Emmen voor de jaarwisseling 2020-2021 en de daarop volgende jaarwisselingen;
  • In gesprek te gaan met de Erkende Overlegpartners van de gemeente Emmen voor de wensen tot, en mogelijkheden van, het instellen van plaatselijke vuurwerkluwe, dan wel vuurwerkloze, gebieden voor de jaarwisseling van 2019-2020 en de daarop volgende jaarwisselingen waarbij de verantwoordelijkheid voor de handhaving van die gebieden zoveel als mogelijk bij de omwoners komt te liggen.

D66 vindt het zorgelijk, dat het OPDC (orthopedagogisch en didactisch centrum) in Emmen gaat verdwijnen. Ook al heeft de gemeente daar geen zeggenschap over, willen wij toch vragen om de invloed aan te wenden tijdens gesprekken met onderwijsinstanties, om dit te voorkomen. Wij willen immers allemaal, dat iedereen in een veilig en vertrouwde omgeving onderwijs kan volgen en naadloos kan aansluiten op vervolgopleidingen?

Wij zijn blij met het extra geld dat beschikbaar wordt gesteld om laaggeletterdheid tegen te gaan en we hebben vertrouwen in de beschreven aanpak. Maar wij hebben geluiden gehoord, dat de gemeente het contract met logopedie om kleuters te screenen, niet wil verlengen. In ons gebied zou dat een aderlating zijn. Kan de wethouder ons geruststellen?

Wij denken dat de beleidsindicatoren op bladzijde 51 om het verzuim en het vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan ambitieus zijn, maar hopen, dat we het kunnen halen.

Emmen een duurzame gemeente!

Recentelijk is de startnotie RES vastgesteld en we lezen regelmatig over initiatieven op het gebied van zonnepanelen en isolatiemaatregelen. Ook hebben wij hoop, dat de inzet op GZI Next ons vooruit helpt in de bijdrage naar vermindering van CO2 uitstoot. Maar we weten ook, dat het alle hens aan dek is nu. Daarom zijn wij benieuwd naar de laatste stand van SEREH, ook als oplossing voor de netcapaciteitsproblematiek. Kan de wethouder hier een update over geven?

Emmen een democratische gemeente!

Gelukkig hoeft niet alles veel geld te kosten. De tijdelijke verordening inwoneragendering en inwonerinitiatief is hier een mooi voorbeeld van. Maar het mag wat D66 betreft wel sneller gaan met bijvoorbeeld Right-to-Challenge en e-participatie. Ook missen wij de ambitie om het sociaal ondernemerschap beter te faciliteren. Het is toch geweldig hoe sommige mensen / partijen zich hier dag en nacht voor inzetten? Dat moet de gemeente meer omarmen.

Tot slot: D66 roept het college op om vooral niet verlammend te gaan reageren, omdat er weinig geld is. Het is ook een kans om op een creatieve wijze met elkaar te werken aan een aantrekkelijke, veilige, duurzame en vooral ook een sociale gemeente, waar iedereen meedoet en oog heeft voor elkaar!