Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 september 2018

D66 stemt in met duurzame energie-opwekking op Pottendijk

Vanavond heeft Carmen toegelicht waarom wij instemmen met het plan voor 12 tot 14 windmolens. Hieronder de tekst die zij heeft voorgelezen:


Verduurzamen

Voorzitter, D66 wil echt verduurzamen. We hebben het al eerder bepleit. De wereld kan niet langer afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen. De gevolgen van klimaatverandering zijn al merkbaar en zullen toenemen. Dit kan niet zonder windenergie! Het zal een combinatie moeten zijn van: windmolens, zonnepanelen, geothermie, biomassa en wellicht nog uit te vinden technieken.

D66 wil een energiepark waarbij optimaal gebruik is gemaakt van de fysieke ruimte die dit grondgebied heeft. Waar technologieën en laatste technieken slim aan elkaar gekoppeld worden. Maar vooral een energiepark waar de wensen van omwonenden zoveel mogelijk in gerealiseerd zijn en de hinder zoveel mogelijk is beperkt.

Wij hebben al eerder aangegeven, dat het hele proces geen schoonheidsprijs verdient. Wij hebben diverse pogingen ondernomen, via moties en amendementen, om ook andere locaties, waar initiatiefnemers en directe omgeving windmolens wel zagen zitten, in de structuurvisie te krijgen. Helaas heeft dit geen meerderheid gekregen.

Structuurvisie

Als gemeenteraad moeten wij daarom nu toetsen of de voorgestelde besluiten passen binnen de Structuurvisie en de Gedragscode. En dit lijkt het geval!

Op basis hiervan zouden wij kunnen instemmen met de voorgestelde besluiten 1 t/m 5. Wel willen wij er bij de wethouder op aandringen om alles in het werk te stellen, om geen 14, maar uiteindelijk 12 windmolens geplaatst te krijgen. D66 is er van overtuigd, dat indien er 1 of 2 windmolens op het perceel van de gemeente komen te vervallen, men zich zal realiseren, dat er dan minder opbrengst is om het windfonds te voeden.

Ons gevoel is echter dat de omwonenden dit er graag voor over hebben, want we realiseren ons heel goed dat de realisatie van Energiepark Pottendijk helemaal niet hun keus is geweest.

Thema

Klimaat, natuur en milieu

Het doel van ons beleid is dat de aarde bewoonbaar blijft voor de volgende generaties. Hierbij moeten we alle kansen grijpen om duurzame energie te produceren, waarbij het noodzakelijk gaat zijn om verschillende bronnen te combineren (zon, wind, geothermie, biomassa en dergelijke). Ons doel is om Zuidoost Drenthe in 2040 volledig energieneutraal te maken, wat wil zeggen dat er in de regio voldoende duurzame energie geproduceerd wordt om te voldoen aan de vraag.

Lees meer