Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 juni 2018

Kadernota 2019: sportvertrouwenspersonen en voorrang voor fietsers?

Vanavond is in de gemeenteraad de kadernota voor 2019 besproken. Dit is een document waarin de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor 2019 worden aangegeven. Tijdens de raadsvergadering heeft onze fractievoorzitter Carmen Hoogeveen de volgende tekst uitgesproken en hebben we 2 moties ingediend. De eerste motie gaat over dat we graag beleid zien waarbij fietsers in de toekomst vaker voorrang zullen krijgen (bijvoorbeeld op rotondes), maar deze heeft helaas niet voldoende steun gekregen in de raad. In de tweede motie roepen we de gemeente op in gesprek te blijven met de sportverenigingen om een sportvertrouwenspersoon aan te stellen, deze motie heeft het wel gehaald en hier gaat het college mee aan de slag.


Uitgesproken tekst

Na een bestuursakkoord met heel veel wensen, maar geen echte keuzes; een jaarrekening met weinig financiële ruimte; ligt nu de beleidsarme Kadernota voor. En dat kun je wel stellen. Het is meer een vertaling van consequenties van genomen raadsbesluiten dan nieuw beleid. En wij vinden de punten die zijn benoemd per programma ook erg mager en incompleet. Alhoewel in het bestuursakkoord staat dat de OZB bevroren wordt, wordt hier voorgesteld om dit met 1% te verhogen. Dus wat wil dit College nu?

Het is verder wel een goed leesbaar stuk en we vinden ook de projectrapportages in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties heel duidelijk. Daarnaast bedanken we de ambtenaren voor de beantwoording van toch een behoorlijk aantal technische vragen gesteld door D66.

De volgende zaken willen wij uitlichten:

Wij zijn blij, dat er 6 praktijkondersteuners zijn aangesteld. Is dit ook net zo’n succes als in Assen? Hoe loopt dit? En wanneer kunnen we hiervan een evaluatie krijgen?

Dat bij het programma Economie en Werkgelegenheid alleen de vrijetijdseconomie wordt genoemd is veel te mager! Het was en is toch nog steeds “werk, werk, werk”? Dit is nog steeds onze grootste zorg.

Ook missen wij bij het programma Veiligheid de aandacht voor sociale veiligheid. Denk graag nog aan onze motie Safe Streets en het feit dat we een regenbooggemeente zijn geworden. Wat is de stand hiervan?

Dat wij kritisch staan tegenover meer financiën richting de RUD is eerder vandaag al gebleken.

Het stimuleren van energieneutraal bouwen kunnen wij alleen maar omarmen. Goede zaak, maar wat wordt er gedaan aan het verminderen van de CO2 uitstoot bij de industrie? Die zijn voor 71% verantwoordelijk voor de uitstoot in deze gemeente.

Wij hebben ons verbaasd over de hoge kosten voor een nieuwe participatie-webshop. € 220.000 is wel erg veel geld hiervoor. Is dit echt wel nodig?

Verder vragen we nog maar eens om te experimenteren met het basisinkomen. Als er iets veel regels, handhaving en geld kan gaan schelen, dan is dit het wel. Wil de wethouder dit overwegen?

In het programma Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer missen we de fiets. Ondanks een regionaal toeristisch beleidskader en een breed ondersteund fietsplan, wordt hier met geen woord over gerept. Waar blijven deze ontwikkelingen? Kunnen wij bijvoorbeeld voorop gaan lopen om fietsers in de gemeente veel vaker voorrang te verlenen? (zie motie voorrang voor fietsers) Ook blijven wij aandacht vragen voor de verkeersveiligheid rondom de basisscholen. En weer zien we hier de verdubbeling van de N862 staan. Is dit de enige oplossing om een goede aansluiting op de snelweg en ontsluiting van het industrieterrein te genereren?

Wij zijn bekend met de perikelen bij de Toegang. Echter, maatschappelijke ondersteuning en zorg verlenen we samen, dus gemeente met de Toegang. Zolang er hier nog gesproken wordt over “Zover zijn ze nog niet” in plaats van “we”, hebben wij twijfels over de samenwerking tussen de gemeente en de Toegang en dit komt onze inwoners niet ten goede. We vinden het wel goed, dat er gehandhaafd wordt in de WMO, want ook met de WMO-gelden wordt gefraudeerd.

D66 blijft hameren op taallessen vanaf dag één voor statushouders en onderstrepen het belang van een direct en goed taalaanbod!

Mooi, dat de motie gezond leven vertaald is naar een aanvalsplan. Dit moet echt een prioriteit krijgen en als we ze ook nog veilig kunnen laten fietsen in deze gemeente, slaan we 2 vliegen in één klap. Wat is de voortgang hiervan?

En bij de bestrijding misbruik bij sport heeft de gemeente een rol, aldus de VNG, maar zeker ook als het D66 betreft en wij blijven dan ook pleiten voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon en dienen hiervoor een motie in met de strekking om met de sportverenigingen in gesprek te gaan over het aanstellen van een vertrouwenspersoon. (motie 2)

Tot slot, voorzitter, we zijn begonnen te melden dat we deze Kadernota erg mager vinden en dat blijkt ook uit het onderdeel Cultuur. Er zijn naast “We the North” toch veel meer ontwikkelingen? Waar blijft bijvoorbeeld de aandacht voor ons erfgoed of de organische ontwikkeling van het Rensenpark? Hoe staat het daarmee?

Tot zover onze eerste termijn.


Motie: voorrang voor fietsers

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 29 juni 2018, gehoord hebbende de beraadslagingen bij de bespreking van de kadernota 2019,

Constaterende dat:

 • in de gemeente Emmen fietsers op rotondes voorrang moeten verlenen aan auto’s,
 • in het grootste deel van Nederland fietsers voorrang hebben op rotondes,
 • de gemeente Emmen een aantal kruisingen kent waar fietsers lang moeten wachten om over te steken,
 • in het fietsplan “Oog voor de fietser” vastgelegd ligt dat: “We willen dat de fiets( er) meer ruimte krijgt in de gemeente Emmen. Immers: fietsen is gezond, milieuvriendelijk en goedkoop.”,

Is van mening dat:

 • fietsen gestimuleerd wordt door betere doorstroming, waarbij voorrang een rol speelt,

Roept het college op:

 • om nieuw beleid op te stellen om fietsers in Emmen op meer plekken voorrang te geven voor de auto, waaronder op rotondes en op kruispunten waar veel fietsers over moeten steken.

en gaat over tot de orde van de dag.


Motie: Sportvertrouwenspersoon

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 29 juni 2018, gehoord hebbende de beraadslagingen bij de bespreking van de kadernota 2019,

Constaterende dat:

 • in de gemeente Emmen het hebben van een vertrouwenspersoon bij sportverenigingen (nog) geen gemeengoed is,

Overwegende dat:

 • seksueel overschrijdend gedrag en andere onveiligheidsgevoelige situaties bij sportverenigingen over het algemeen nog steeds niet of moeilijk bespreekbaar zijn,
 • een vertrouwenspersoon kan helpen bij het melden van en tegengaan van seksueel overschrijdend gedrag en andere onveiligheidsgevoelige situaties,

Is van mening dat:

 • sporters een aanspreekpunt binnen de eigen sportvereniging nodig hebben, waar zij kunnen praten over voor hen onveilige situaties / personen,

Is van oordeel dat:

 • dit zo spoedig mogelijk aangepakt dient te worden,

Roept het college op:

 • om met de sportverenigingen in gesprek te gaan over het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

en gaat over tot de orde van de dag.