Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 maart 2018

Geef gas op duurzaamheid in Emmen

Duurzaam bouwen

Wij vinden dat Emmen er naar moet streven om in 2040 al energieneutraal te zijn. Dit betekent dat er nog veel moet gebeuren in de komende jaren en dat de gemeente vol gas moet geven op duurzaamheidsmaatregelen. Deze week kwam een rapport van Natuur en Milieu uit waar de gemeente Emmen op de een-na-laatste plek staat van alle grote gemeentes.

Ondertussen zien we in de wereld steeds meer de gevolgen van klimaatverandering, zoals de extreme warmte op de Noordpool op het moment, wordt New York opnieuw bedreigd met extreem hoog water en was 2017 op-een-na het warmste jaar ooit gemeten (2016 was het warmste!). Ook meer lokaal merken we de gevolgen van het oppompen van aardgas, met 18 aardbevingen in Groningen, maar ook weer eentje in Emmen. Daarom is het nodig dat we zoveel mogelijk afstappen van de fossiele brandstoffen. Wij vinden dan ook dat Emmen daar een goede bijdrage aan moet leveren, want alleen samen lossen we dit soort problemen op.

Wat hebben we de afgelopen jaren gedaan?

De afgelopen periode hebben we vaak aandacht gevraagd voor duurzame maatregelen. Regelmatig (maar helaas niet altijd) werden onze voorstellen ook gehoord en heeft het college dit tot zich genomen. Hieronder een aantal zaken waar we aandacht voor gevraagd hebben:

 • In juni 2016 bij de behandeling van de Structuurvisie hebben we het volgende bepleit:
  “D66 wil echt verduurzamen. De wereld kan niet langer afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen: de gevolgen van de klimaatverandering zijn al merkbaar en zullen toenemen. Dit kan niet zonder windenergie. Het zal een combinatie moeten zijn van windmolens, zonnepanelen, geothermie, biomassa en wellicht nog uit te vinden technieken. D66 wil dan ook daadwerkelijk dat er een structuurvisie voor windenergie wordt vastgesteld. Maar niet zoals deze nu voorligt. En wij betreuren de gebiedsprocessen zoals die tot nu toe zijn gelopen. We hebben het al eerder geciteerd: het is beneden de maatschappelijk verantwoorde maat iets aan te bieden waar niet om is gevraagd. De raad zal zich dan ook geminacht voelen en zo heeft D66 het inderdaad ook ervaren. In de commissievergadering hebben we hier al het nodige over gezegd.
  D66 wil een structuurvisie die optimaal gebruik maakt van de fysieke ruimte die ons gemeentelijke grondgebied heeft, een structuurvisie waaruit blijkt dat eigen initiatief wordt beloond, waar technologieën en de laatste technieken slim aan elkaar gekoppeld worden en waar inwoners met een kleine beurs ook van mee kunnen profiteren. Maar vooral een structuurvisie waar de wensen van omwonenden zoveel mogelijk in gerealiseerd kunnen worden. Dus maatwerk: maatwerk per gebied. Wij hebben de bijeenkomsten in het gebiedsproces wél bijgewoond. We hebben geluisterd naar de omwonenden, de EOP’s (erkende overlegpartners), de insprekers – onder wie de vertegenwoordigers van Bewonersinitiatief Zwartenbergerweg -, de initiatiefnemers van Sunoil, we hebben de tuinders bezocht, mensen op de fractievergaderingen hun zegje laten doen en heel veel stukken, brieven en e-mails gelezen en beantwoord: dit alles om tot een zorgvuldige structuurvisie te kunnen komen.”
  Daarna hebben we ook een amendement ingediend om de structuurvisie aan te passen.
 • Verschillende malen aandacht gevraagd voor de bouw van zonnepanelen op eigen gebouwen.
 • In december 2016 hebben we een motie ingediend om warmte van de industrie te gebruiken voor het nieuw te bouwen zwembad, maar dit is niet door de raad aangenomen. Echter het warmtenet is wel terug gekomen in de ambitie in de Energienota van 2017.
 • In september 2017 hebben we een motie ingediend om het college opdracht te geven te onderzoeken wat de mogelijke duurzame vervangers kunnen zijn voor het aardgasverbruik in de industrie. Volgens de energienota wordt hier 63% van alle energie verbruikt, maar in de nota wordt tegelijk geen enkele maatregel ervoor benoemd.
 • In november 2017 kwam eindelijk het fietsplan waar we al jaren naar vroegen. Daarbij hebben we ook een motie  ingediend om fietsers vaker een voorrangspositie in het verkeer te geven. Deze motie is helaas niet aangenomen.
 • In november 2017 hebben we weer aandacht gevraagd om uit de impasse tussen inwoners en ontwikkelaars te komen rondom de windmolens.
 • In januari 2018 hebben we samen met o.a. GroenLinks een motie ingediend om de gemeente aan te sluiten bij de statiegeld-alliantie, om zwerfvuil tegen te gaan.

Wat willen we de komende periode gaan doen?

De komende periode gaan we deze activiteiten doorzetten en willen we dat de gemeente een drietal brede onderwerpen oppakt: de voorbeeldfunctie, duurzaam gebruik en duurzame productie.

Als eerst moet de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen in de maatschappij. Zo zouden we alle gebouwen die van de gemeente zijn willen verduurzamen, met bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen, ook op openbare basisscholen. Daarnaast staan in het rapport van Natuur en Milieu ook een aantal zaken die de gemeente eenvoudig kan oppakken, zoals het sluiten van contracten met groene stroom en groen gas. Ook in de raad zelf zou bij elk raadsvoorstel het aspect duurzaamheid meegenomen moeten worden.

Als tweede moet de gemeente stimuleren dat we zuiniger omgaan met energie en dat we duurzamer verbruiken. Zo willen we woningeigenaren, woningcoöperaties en ondernemers stimuleren tot verduurzaming van gebouwen. Hierbij kan een warmtenet gebruikt worden om restwarmte van de industrie te gebruiken om andere omliggende panden mee te verwarmen. Daarnaast willen we (elektrisch) fietsgebruik en openbaar vervoer stimuleren om zo het aantal auto-kilometers in te perken. En waar auto’s nodig zijn, zien we natuurlijk ook liever steeds meer elektrische of plug-in hybride auto’s, waarvoor meer laadpalen nodig zijn.

Als derde willen we dat de gemeente ook een echte bijdrage levert aan de duurzame energieproductie, waar de lokale economie ook wat aan heeft. Zo zien we graag de komst van lokale energiecoöperaties die duurzame productie van alle vormen exploiteren. We willen zo een gezonde mix van energieproductie stimuleren, waarbij zowel zonne-energie, windenergie, geothermie en biomassa een rol gaan spelen. En om de pieken en dalen van deze producties op te kunnen vangen zien we ook graag het waterstofstation tegemoet.

Zo wil D66 Emmen de komende jaren veel aandacht voor duurzame maatregelen en zien we graag dat in 2040 Emmen!

In de pers

Emmen.nu: ‘Emmen moet duurzame inhaalslag maken’

Dagblad van het Noorden: En toen bleef het oorverdovend stil op het gemeentehuis van Emmen

Thema

Klimaat, natuur en milieu

Het doel van ons beleid is dat de aarde bewoonbaar blijft voor de volgende generaties. Hierbij moeten we alle kansen grijpen om duurzame energie te produceren, waarbij het noodzakelijk gaat zijn om verschillende bronnen te combineren (zon, wind, geothermie, biomassa en dergelijke). Ons doel is om Zuidoost Drenthe in 2040 volledig energieneutraal te maken, wat wil zeggen dat er in de regio voldoende duurzame energie geproduceerd wordt om te voldoen aan de vraag.

Lees meer