Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 januari 2018

Geef duidelijkheid over windmolens in de gemeente Emmen

Tijdens de raadsvergadering van 25 januari heeft Carmen Hoogeveen onze zorgen uitgesproken. Lees hier terug wat er gevraagd is aan de wethouder:


Grote zorgen

D66 heeft wederom grote zorgen over het gevoerde proces en de rol van de wethouder in het windmolen dossier.

Anderhalf week geleden, ontvangen wij bijna met trots een schrijven over een initiatief Energiepark Pottendijk van de heer Deddens. Dit was nog niet omarmd of Zon voor Wind en Tegenwind Veenkoloniën, maakten hiertegen al bezwaar omdat dit plan niet realistisch zou zijn. Nu bereikte ons eind vorige week de brief van de initiatiefnemers Yard, Intocon en
Raedthuys, waarbij wordt gesteld, dat de gemeente op een zeer risicovolle, onserieuze manier met dit dossier omgaat.

D66 wil inwoners geen valse hoop geven en we hebben de wethouder er al vaker op gewezen dat hij dat wél doet. We eisen nu duidelijkheid, want na 4 jaar procedures en processen, het opgestelde Regieplan en de Structuurvisie Windenergie, is het voor niemand meer duidelijk, wat er nu gaat gebeuren om onze gemeente te verduurzamen!

Onze vragen:

  1. Wat vindt de wethouder van de aantijgingen, dat dit initiatief niet realistisch is en ook niet haalbaar, gelet op de procedures, het beoogde type molen en benodigde tijd voor een subsidie-aanvraag?
  2. Klopt het dat er al € 500.000 gemeenschapsgeld is uitgegeven aan Milieu-effectrapportages, welke tot op heden niet verhaald kunnen worden?
  3. Wordt er bij het initiatiefvoorstel van Deddens, ook gemeentegrond betrokken?
  4. Het is teleurstellend dat de inwoners nog niet zijn betrokken bij dit initiatief, waarom niet? En hoe gaat de wethouder dit oplossen en wanneer?
  5. Waarom zijn, vanaf het beginstadium de andere initiatiefnemers niet bij het plan van de heer Deddens betrokken?

Partijpolitiek?

De laatste briefschrijvers betichten de wethouder van partijpolitiek en ook wij verwijten hem, dat met de verkiezingen in aantocht, net als 4 jaar geleden, onze inwoners opnieuw een rad voor ogen gedraaid wordt.