Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 november 2017

Tweede termijn over begroting 2018 van Emmen

Hieronder volgt de tekst zoals deze uitgesproken is door Carmen Hoogeveen tijdens het tweede termijn over de Begroting 2018 van de gemeente Emmen.


D66 begint met de complimenten richting het College, want al onze vragen zijn beantwoord… Op één na, die over het rubbergranulaat. Wij zijn van mening, dat er nu al actie ondernomen zou moeten worden rondom die velden die als infill rubbergranulaat hebben! D66 is van mening dat onze kinderen niet blootgesteld zouden moeten worden aan ziekmakende stoffen in welke hoeveelheid dan ook! Graag uw reactie!

Ook zijn wij niet gerust op het gegeven dat de wethouder “even” aan het ” afwachten” is met betrekking tot de impasse met de windmolenbouwers. Wat vinden de Provinciale Staten van uw afwachtende houding? Wij roepen: wethouder neem de regie!

Van dezelfde wethouder hebben wij de voortgang omtrent de scheiding van het afval gehoord. Wij benoemden dat al in de Kadernota omdat nog niet overal de faciliteiten gereed zijn om te kunnen scheiden. Wij zitten nog lang niet op het “streefgewicht” aan restafval, dus is er misschien een versnelling nodig en mogelijk in plaats van alleen een nieuw kaderplan Afval? Vertel ons uw acties!

En om maar bij gewicht te blijven, onze complimenten voor de voortgang inzake de uitvoering van de motie gezond leven. Wij verwachten veel van de eerste “1000” dagen en heel mooi, dat er ook spontane financiering voor is.

Ook mooi, dat de inspanningen van de Smart Grid er toe hebben geleid dat opgewekte energie nu vanuit Duitsland naar Emmen kan komen.

Wij hebben van de wethouder gehoord dat een experiment met het basisinkomen op dit moment niet wenselijk wordt geacht, gelet op de successen die nu worden geboekt met het huidige beleid. D66 gaat ervan uit dat de wethouder zich verdiept heeft in de oplossing die velen zien in de invoering van het basis inkomen. We zijn eerst tevreden met het gegeven dat de eigen bijdrage voor het budgetbeheer verlaagd gaat worden naar € 17,50.

Wel willen wij toch graag experimenteren met legale hennepteelt en dienen daarvoor een motie in. Wij zijn al laat, maar hopen dat de gemeente Emmen nog kan aansluiten. Ik beperk me tot het laatste gedeelte: Van mening zijnde dat:

  • Alleen illegale hennepteelt dient tegen te worden gegaan,
  • De gemeente Emmen de mogelijkheden mbt hennepteelt in de begroting 2018 wel heel drastisch
    beperkt

Verzoekt het college:

  • om Emmen als een van de pilot gemeentes te laten deelnemen aan het experiment voor regulering van de hennepteelt en gaat over tot de orde van de dag.

Prima, dat middelengebruik als onderdeel wel mee wordt genomen in de plannen tot terugdringing van alcohol en wiet. Maar wij vragen ook om extra inzet op de terugdringing van het gebruik van GHB. Ieder mens moet zich veilig voelen in Emmen en wij zijn blij met het draagvlak voor de motie van Safe Streets. Daarnaast is extra inzet op zinloos (uitgaans-)geweld nodig, hetgeen ook weer blijkt uit de recentelijk ontvangen brief van een verontruste ouder. Wij hopen dat het overleg tussen de burgemeester en politie tot daden kan leiden.

In onze eerste termijn hebben wij onze zorg al uitgesproken over de laaggeletterdheid en het hoge percentage aan digibeten. Voor ouderen zien wij goede initiatieven om een inhaalslag in de digitalisering te maken. Wat gebeurt er vanuit de gemeente voor ouderen op dit gebied?

Wij zijn erg benieuwd welke initiatieven er langs de Veenvaart zijn en wat eventuele belemmeringen zijn om dit verder te ontwikkelen. We zien de terugkoppeling van de wethouder hierover met belangstelling tegemoet.

Als laatste vraag: Is de gemeente bereid om bestuurlijk verder afstand te nemen van het basisonderwijs? En zo ja, op welke termijn?

Voorzitter, ons motto is “D66 krijgt het voor elkaar”. Wij verwachten diezelfde vasthoudendheid van dit college en zullen daar blijvend voor waken. Op die manier kunnen ook alle inwoners van de gemeente

Emmen “Vertrouwen in de toekomst!”