Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 november 2017

Eerste termijn over begroting 2018 van Emmen

Hieronder volgt de tekst zoals deze uitgesproken is door Carmen Hoogeveen tijdens het eerste termijn over de Begroting 2018 van de gemeente Emmen.


Zoals bekend is veel van het beleid geformuleerd bij de behandeling van de kadernota. Wij hebben deze begroting beoordeeld vanuit onze sociaal liberale uitgangspunten. Ga uit van de kracht van mensen en help wanneer dat echt nodig is bv. als je vindt dat de eigen kracht (even) niet voldoende is.

Wij vinden dat iedereen de taak heeft over zijn eigen grenzen te kijken en te handelen. Vanuit deze uitgangspunten hebben wij de begroting besproken en komen wij tot de volgende opmerkingen, voorstellen en vragen, want kunnen ook de inwoners van de gemeente Emmen “Vertrouwen in de toekomst”?

Dat is de eerste vraag die bij D66 rijst. Wat in ieder geval vertrouwen geeft, is de leesbaarheid en compleetheid van de begroting. Mooi, dat onze inwoners nu in één oogopslag de inkomsten en uitgaven kunnen zien en mooi voor ons als raad, dat we meteen kunnen zien, wat er nog open staat vanuit de Kadernota 2018.

Maar net als bij de Kadernota, straalt ook hier geen ambitie uit. Er zijn nog 15 moties vanuit deze raadsperiode in behandeling en we wachten nog op de uitvoering van 40 toezeggingen van wethouders. Ook blijven we het jammer vinden, dat bijna alle beleidsstukken pas in het laatste deel van het jaar zijn behandeld, waarvan het fietsplan nog moet komen. En over fietsen gesproken, opvallend, dat er geen meter fietspad bij is gekomen als je naar de kerngegevens van de gemeente Emmen kijkt en ook opvallend, dat ondanks alle goede berichten, het aantal sociale uitkeringen maar licht daalt.

En nog opvallender: het woord WINDENERGIE komt niet voor bij Energie en Duurzaamheid en dat houdt veel inwoners toch wel heel erg bezig! Wat gaat het College nu doen aan de impasse tussen de bouwers en omwonenden? Want Wakker Emmen is het niet gelukt om in overleg te gaan met omwonenden en deze “NEE tegen Windmolenpartij” pleit nu al voor windmolens tot een hoogte van 149 meter! De wind waait nu wel uit een heel andere hoek.

Opvallend ook dat er staat dat er wordt ingezet op duurzaamheid van de industrie en glastuinbouw, terwijl hier in de pas aangenomen Energienota niks over in staat en onze motie van de uitstoot van Emmtech te gebruiken voor het zwembad, niet overgenomen is.

Wij experimenteren met nieuwe vormen van democratie. Wat zijn naast de Burgerbegroting en burgergericht werken, de volgende projecten? Of is het de bedoeling, dat met de gevraagde verhoging van het Stimuleringsfonds dorpen en wijken, de conciërge uit de Monden wordt betaald? Graag uw reactie.

Zoals bekend, blijft D66 het project "Vierkant voor werk", of Dutch Techzone, kritisch volgen en wij willen heel graag volgend jaar een evaluatierapport om na te gaan, of er nu daadwerkelijk een stijging is van de werkgelegenheid, want wij maken ons zorgen over de bureaucratie en de gestelde eisen, zeker in vergelijking met de succesvolle, eenvoudig opgezette initiatieven zoals bij Growing Workplace, Buurtsupport of Toolbox. Instellingen, die met veel minder subsidie, meer uitstroom gerealiseerd hebben. D66 blijft pleiten voor inzet op Social Return on Investment en voor het zo eenvoudig mogelijk maken om te werken in Duitsland. Gelukkig gaat het nieuwe kabinet hier ook werk van maken.

Ook zijn wij benieuwd naar de status van initiatieven langs de Veenvaart. Wij lezen weer, dat dit verzilverd moet gaat worden, maar hoe gaat het daar dan nu mee?

Ook D66 wil een veilige gemeente, waarin het goed wonen, recreëren en werken is. Maar moet je alles op alles zetten om de veiligste gemeente van Nederland te zijn, wanneer je de op 2 na veiligste gemeente bent? Wij willen dan liever meer inzet op de sociale en fysieke veiligheid en dragen maar weer eens de sportvertrouwenspersoon aan. Het is aan de orde van de dag, dat bij meer of minder “besloten” organisaties, zoals een sportclub, seksuele misstanden en intimidaties voorkomen.

Ook willen wij graag weten welke concrete acties er komen om naast het gebruik van alcohol en wiet, het gebruik van GHB terug te dringen. Kan de wethouder dat aangeven? Bovenaan op pagina 45 staat Tegengaan hennepteelt. D66 mag toch hopen, dat hier zou moeten staan: Tegengaan illegale hennepteelt?

Mooi dat er geluisterd wordt naar het op afstand zetten van het bestuur in het onderwijs. Dit zou wat D66 betreft nog verder moeten, waarbij het college van B en W niet meer het schoolbestuur vormen.

Wij willen meer aandacht vragen om de taalachterstand bij asielzoekers in te halen. In deze gemeente is sowieso het percentage laaggeletterdheid nog steeds heel hoog, vooral bij mensen in de bijstand en D66 wil dat de gemeente daar meer rekening mee houdt en dus niet met moeilijke brieven probeert met deze mensen in contact te komen. Daarnaast is Drenthe met 40% digibeet, ook een steeds groter probleem aan het worden is. Eenvoudige taal zowel offline als online is onze minimale inzet vanuit de gemeente, waarbij gesteld, dat scholen hier ook een belangrijke rol in spelen. Complimenten overigens aan de drie middelbare scholen, voor hun samenwerking in specialistische vakken, als techniek en de culinaire opleidingen.

Uit de woonvisie konden we opmaken, dat we appartementen tekort komen. D66 wil nog meer inzet op het hergebruik van lege gebouwen hiervoor, want hier liggen nog veel meer kansen. Ook kunnen lege gebouwen nog beter worden ingezet voor maatschappelijke initiatieven. Wij blijven ons verbazen over het feit, dat huisvesting statushouders bij inkomensondersteuning staat. Onder Inkomensondersteuning lezen we over budgetbeheer. D66 wil dat de gemeente de eigen bijdrage voor het budgetbeheer vergoedt. Nu kiezen mensen voor bewindvoering, omdat dit voor hen goedkoper is, terwijl het de gemeente veel meer kost dan de eigen bijdrage voor het budgetbeheer. Bovendien heeft dat het voordeel dat er een minder zwaar middel wordt ingezet en dat er, zoals bijvoorbeeld bij IPE het geval is, meer aandacht is voor de zelfredzaamheid van de mensen.

Wij missen de samenhang op pagina 66 in de zinsneden: Voor ons als gemeente wordt het eveneens lastiger de openstaande vordering te innen. Als gevolg hiervan zullen wij meer nadruk gaan leggen op persoonlijke dienstverlening". Graag een uitleg van de wethouder.

Hoewel het begrip “laag inkomen” discutabel is, is D66 geschrokken van de cijfers, dat Emmen is gestegen van 7,8% naar 11,4% als het om inwoners met een laag inkomen gaat. Om armoede te bestrijden en bureaucratie te verminderen, wil D66 graag dat de gemeente zich aanmeldt om te experimenteren met het basisinkomen. Wat vind het College hiervan?

Als antwoord op de veranderende samenleving, vindt D66 het prima, dat er onderzoek wordt gedaan om de afdeling Sport te verzelfstandigen. Zoals bekend is onze zorg over het rubbergranulaat groot en D66 wil graag weten hoe het nu gaat met de huidige velden.

Tot slot: D66 houdt zorg over de gezondheid van onze jeugd. Goede voorlichting, gezonde voeding en meer beweging blijven aandacht vragen en daarom willen wij nog een keer inzetten op beter bewegingsonderwijs op scholen én wij willen graag weten wat de stand van zaken is van de uitwerking van onze gewichtige motie: gezond gewicht!