Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 juni 2017

Eerste termijn Kadernota 2018

Lees hier het eerste termijn terug die Carmen Hoogeveen zojuist heeft uitgesproken over de Kadernota 2018:

“Veel beloven en weinig geven, doet het raadslid in vreugde leven”. Dat moet wel haast de gedachte zijn geweest van dit weinig ambitieuze college. Want dat is de trieste conclusie die D66 trekt. Al heel lang zitten wij op diverse visie- of beleidsstukken te wachten en steeds wordt de termijn van gereedkomen verlengd. Dit neigt naar minachting van de rol van de raad!

Met een kritische D66 blik hebben wij dan ook deze kadernota bestudeerd: er is nog steeds armoede, sommige inwoners wonen nog steeds in een onveilige buurt, er zijn nog steeds kinderen, die te vroeg met de opleiding stoppen, ongezond leven of te weinig bewegen. Er staan nog teveel mensen aan de zijlijn en er wordt nog te weinig samengewerkt in het sociale domein, we praten wel over verduurzaming, maar plannen hiertoe komen maar moeizaam van de grond.

Teleurstellend zijn dan ook de voorstellen die vallen onder nieuw beleid. “Oude wijn in nieuwe zakken” is het spreekwoord dat hier past, want wij zien ,dat er meer sprake is van voortzetting van oud beleid, soms met een nieuwe naam, dan echt nieuw beleid. Nu vallen vervanging van straatverlichting en verkeersinstallaties al onder Nieuw Beleid!

Aangezien er veel feiten, ter elfde ure richting de raad gaan, stelt D66 voor om de behandeling van de Kadernota in het vervolg een paar weken uit te stellen. Hierdoor is er meer tijd voor de uitwerking van de mei-circulaire en hoeven er niet in de laatste week nog allerlei brieven en zelfs een aangepast raadsvoorstel te worden gestuurd. Wij zijn benieuwd wat de overige fracties hiervan vinden.

Maar er is ook goed nieuws. Er lijken geen nieuwe ombuigingsmaatregelen nodig te zijn en er komen meer taken in de Toegang, zodat er beter integraal gewerkt kan worden. En het onderdeel inkomen mag daar zeker niet aan ontbreken. Een aantal zaken dat ons opvalt:

Voor overige leges wordt een jaarlijkse tariefstijging van 2,5% gehanteerd en dit komt met name door lonen. Voorzitter, met de verdere door ontwikkelde digitalisering en automatisering, zou de factor arbeid een steeds minder grote rol hoeven te spelen. Daarnaast zou de wethouder ook laten onderzoeken, hoe de Emmense leges zich verhouden met die van de omliggende gemeentes.

D66 vraagt de wethouder, hoe staat met dat onderzoek en is de jaarlijkse tariefstijging wel verantwoord? Graag een antwoord hierop. ( p. 12)

Wij juichen het integraal werken bij de riolering toe, waardoor rioolvervanging gecombineerd wordt met andere initiatieven en ontwikkelingen, Echter dit moet wel binnen een aanvaardbare termijn zijn. ( p. 18) Nu zagen wij in de jaarrekening, dat dit zorgt voor behoorlijke vertraging!

Vorig jaar is onze ingediende motie ter verbetering van de communicatie, overgenomen. Een jaar later moeten wij hiervoor weer aandacht vragen, opdat het college de afspraak de inwoners te betrekken bij de plannen nu eens echt nakomt en niet weer handelt zoals bijvoorbeeld in het dossier Station Emmen Zuid ( p 29). Dat betekent dus, de planvorming laten beginnen bij inwoners. Geef inwoners meer invloed op hun directe leefomgeving.

En als wij inwoners en ondernemers oproepen om te komen met initiatieven, is het enorm frustrerend, dat er na een ingediend initiatief de communicatie vanuit de gemeente stilvalt. D66 wil dat de voortgang en de motivatie voor een JA of een NEE beter en sneller wordt teruggekoppeld.

Daarom goed, dat de klanttevredenheid ook verder gemeten gaat worden, dan alleen binnen het KlantContactCentrum!

Economie
Wij hebben gevraagd naar de resultaten van Vierkant voor Werk, deze zijn met name behaald in organisatorische zin, onze vraag aan de wethouder: is al sprake van toename in werkgelegenheid? Ook is ons toegezegd, dat er na één jaar een evaluatie komt. D66 vindt namelijk een aantal drempels te hoog, om als MKB voor een regeling in aanmerking te komen.

De inkomsten aan toeristenbelasting waren te enthousiast begroot. Er wordt voorgesteld om het bedrag van 2016 ook voor 2017 te laten gelden. Wethouder is dat wel reëel? In 2016 misten we immers 3 maanden, waarin én het oude dierenpark gesloten was én Wildlands nog niet open. Graag een uitleg!

Duurzaamheid
Met de voorstellen: DuurSaam GlasHelder en Geluidsplan Werkas en het Evenementenfonds zijn wij het eens. Ook het belang van strategische acquisitie onderschrijven wij, echter dit is weer zo’n voorbeeld van verlenging van bestaand beleid.(p. 32)
Bij het voorstel van het plan van aanpak asbestdaken, zien wij mogelijkheden om deze panden meteen te verduurzamen en wij vragen het college, dit hierbij te betrekken.

Ook mooi, dat de derde afvalcontainer zo succesvol is, dat de frequentie wordt opgevoerd. Maar is het niet een schijnbeweging? Want bijvoorbeeld in Emmermeer is er een gebied waar al het afval ongesorteerd verzameld wordt in ondergrondse containers. Dit gaat om de flats aan de Valtherlaan, inclusief de woningen daar omheen (ook een stukje Valtherzandweg). En dat terwijl de overburen aan dezelfde straat containers hebben? Wat gaat de wethouder hieraan doen?

Het wordt hoog tijd voor de actualisatie van de Energienota 2012-2015. Via het persbericht van gisteren hebben wij begrepen, dat die er aan komt. Emmen moet streven naar het onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Zodra het waterstofstation gerealiseerd is wil D66 graag dat de gemeente overgaat tot ombouw van het autopark naar auto’s op waterstof en/of elektriciteit. Oplaadpunten voor elektrische voertuigen bij alle eigen parkeerterreinen!

Over wonen 1 vraag:
Moet er in het Ridderveld gebouwd worden, terwijl de nieuwe visie in het Centrum meer woonbestemming toe gaat laten en er in de Delftlanden nog ruimte is?
Cultuur
Ten aanzien van Cultuurparticipatie wil D66 graag, dat we voortaan spreken van : ”kunst en culturen”. De bibliotheek kan een rol vervullen als ontmoetingsplek voor gesprekken over culturen ( p.55). Ook om laaggeletterheid tegen te gaan, speelt de bibliotheek een belangrijke rol en als het aan D66 ligt wordt dit breder ingezet en betaald, dan alleen vanuit de gedachte van arbeidsparticipatie. Jong geleerd blijft oud gedaan ( dreumes-uurtjes).
D66 is blij, dat er eindelijk acties worden voorgesteld, naar aanleiding van de op 29 september 2016 aangenomen motie over Emmen als regenbooggemeente.

Gezondheid en beweging
Naast veilige fietsroutes, een fietsplan voor de hele gemeente met rechtstreekse verbindingen tussen wijken en het centrum, pleit D66 voor het voorrang verlenen aan fietsers in heel Emmen. Wij dienen hiertoe samen met Seniorenbelang Noord en GroenLinks een motie in, ik beperk me tot het verzoek, aangezien alle fracties deze al gemaild hebben gekregen:

Wij verzoeken het college in het derde kwartaal van dit jaar (2017) aan de raad een fietsplan voor te leggen waarin de volgende maatregelen uitgewerkt zijn:

  • Fietsers hebben op gelijkwaardige kruisingen en rotondes voorrang op gemotoriseerde voertuigen.
  • De fietspaden vanuit dorpen en wijken krijgen standaard extra ruimte voor e‐bikes.
  • Beschrijving van veilige fietsroutes vanuit dorpen en wijken richting scholen en de centra.
  • Een tijdspad voor realisatie.

D66 maakt zich zorgen over de gezondheid van de jeugd. In de gemeente Emmen kampt 1 op de 5 kinderen met overgewicht. In Amsterdam hebben we gezien, dat een gerichte meerjarige aanpak succesvol kan zijn. Daarom dienen wij in de tweede termijn samen met andere partijen een motie in. (welke wordt toegelicht door Karel Eggen)

Een ander zorgpunt t.a.v. de gezondheid is het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden. We zijn blij met de brief van de wethouder , maar blijven aandacht vragen voor het versneld vervangen van deze infill, door een ander product, bijvoorbeeld het voorgestelde alternatief van Senbis.

Het sociale domein
Naast het leerwerkbedrijf, zien wij dat andere initiatieven zoals Buursupport en Growing Workplace goede uitstroom realiseren, dus wij roepen het college op om deze partijen beter erbij te betrekken. Zij doen dit met veel minder middelen. Want wethouder € 200.000 vragen voor aanloopkosten in 2017 en €200.000 voor de screening van de doelgroep door het leerwerkbedrijf? Dit kan toch niet waar zijn? We kennen die 1200 mensen nu toch zo langzamerhand wel? Weten de consulenten van de gemeente nog niet wie kan werken en wie niet? En wat zijn de gevolgen van die screening? Wat als je bijvoorbeeld bij Buurtsupport zit en gescreend wordt als iemand zonder ontwikkelingsmogelijkheden? Moet je dan weg? Graag een uitleg!

Vorig jaar bij de behandeling van de Kadernota, viel het ons op dat de wachttijd bij de schulddienstverlening op 3 maanden lag, nu lezen wij dat het in 2015 en 2016 al minder dan 4 weken was. Wij schrikken hier van: Krijgt de raad wel de juiste informatie? Hoe kan dit?

Dan nog 2 vragen over de BERAP-I

Riolering zou kostendekkend zijn, als de taxatiewaarde lager blijkt, moeten dus de tarieven omhoog of efficiënter gewerkt worden. Wij begrijpen de verminderde opbrengst van € 92.000 dus niet. Graag een uitleg!

Bij terugvordering en verhaal staat( p. 14), dat er € 250.000 minder dan begroot binnenkomt. Dit kan toch niet, dan moet er toch harder aan getrokken worden om de terugvorderingen binnen te halen?

Hoe kan de wethouder dit verklaren?

Tot slot: de Kadernota ziet er mooi uit, maar u weet het: hoe minder je hebt te bieden, hoe mooier je de verpakking maakt, aldus Gerrit Komrij. ( schrijver)