Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 november 2016

Eerste termijn begroting 2017

Vandaag en woensdag wordt de begroting voor 2017 van de Gemeente Emmen besproken. Hieronder de tekst uit het eerste termijn zoals uitgesproken door Carmen Hoogeveen:


Voorzitter, zoals u weet bestaat D66 50 jaar. Dit hebben we vorig weekend dan ook gevierd tijdens het Jubileumcongres, waar werd teruggekeken, naar wat hebben we gedaan en ook naar wat wij (de politiek) nog kan doen. De blik gericht op de toekomst. Een toekomst, waarbij duidelijk is, dat de wereld verandert in een ongelooflijk snel tempo. Een wereld die helaas ook in toenemende mate een tweedeling laat zien, welgesteld tegenover armoede, internationaal georiënteerde hoogopgeleide jongeren tegenover ouderen met een lage opleiding en soms levend in een isolement. De waarde van iets wordt vooral uitgedrukt in financieel rendement, robotisering van de zorg, straks zeggen apparaten bemoedigende woorden tegen zorgbehoevende mensen. In deze afgelopen 50 jaar zijn oceanen overbevist, vervuild en hebben wij de biodiversiteit gehalveerd, we hebben de koolzuurconcentratie in de atmosfeer verhoogd tot ongekende hoogte, met alle dramatische klimaatveranderingen tot gevolg. Dit is wat wij hebben bereikt in de afgelopen 50 jaar, aldus Jan Terlouw tijdens zijn speech op dit congres.

Hoe kunnen wij dit tij keren? Naast initiatieven vanuit het bedrijfsleven en vanuit inwoners, ligt hier volgens D66 vooral de verantwoordelijkheid bij de politiek, want wij kunnen de solidariteit in de samenleving weer kanaliseren op een rechtvaardige wijze, wij kunnen en moeten de verwoesting van de aarde tegengaan. Door fors in te zetten op duurzame energie en circulaire economie. Daarnaast dienen wij, als leden van de gemeenteraad Emmen zelf het voorbeeld te geven, door respectvol en betrouwbaar te zijn en barmhartig tegenover al die mensen die moesten vluchten. Wij hebben de kaders geschapen in de Kadernota en kunnen nu nagaan hoe dit in de begroting tot uitdrukking is gekomen.

En dan zien wij gelukkig dat sommige veranderingen ook verbeteringen zijn. Als wij kijken naar de Begroting 2017, zien wij door het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording, (BBV), hanteerbare en beter vergelijkbare informatie en dat hebben wij als positief, goed leesbaar en to the point ervaren. Onze complimenten daarvoor. Wij vinden de oplossingsrichtingen op pagina 32 positief en knap, dat dit nog is gevonden en ook doet het ons deugd, dat wij een deel van de overgenomen motie over het verbeteren van de communicatie richting inwoners en ondernemers, terug vinden op pagina 45. Het lijkt daadwerkelijk te worden aangepakt!

Toch hebben we ook een aantal verschillen gezien in de opbouw van de tabellen, soms staat er niet boven, dat de bedragen x € 1000 zijn en soms gaan ze tot 2020 en dan weer tot 2021, wij zien graag een consequenter beeld. Ook bijzonder vinden wij, dat uit de kerngegevens, blijkt dat het aantal werkzame personen in 1 jaar exact gelijk blijft, ondanks alle inspanningen en de recente persberichten hierover, dus klopt dit wel?

Algemeen

(Blz 13) Bij de opzet van een nieuwe leerwerkstructuur, wil D66 dat er aandacht blijft voor kleinschalige partners, zoals Buurtsupport en Stichting Veiligheidszorg en niet alleen voor Emco.

(Blz 22) In meerjarenperspectief zien wij het voorstel om het begrotingsresultaat 2016 van € 283.000 niet in de algemene reserve te storten, waardoor 2020 negatief begint. Onze vraag is of dit wel is toegestaan door de provincie?

(Blz 22) Voorzitter, D66 heeft zich al eerder verbaasd over de hoogte van onderhoud van de Hondsrugtunnel. Is het echt nodig om het structureel op € 230.000 te houden? Kan er alleen maar voor 2017 €90.000 worden afgeraamd.?

Inwoners en bestuur

(Blz 48) Het moet ons van het hart, dat het absoluut overbodig en klantontvriendelijk is, dat we ons inloggen op de gemeentelijke website via Digi-D, waarna we vervolgens een compleet webformulier moeten invullen, met gegevens, die allang bekend zijn. Dit moet echt anders. Kan de wethouder dit versneld aanpakken?

D66 is blij met de ontwikkelingen in Emmerhout en Nieuw-Dordrecht. Deze ontwikkelingen leiden tot grotere betrokkenheid van de inwoners bij hun omgeving. Dit kan D66 niet snel genoeg gaan. De raad en het college zijn er gezamenlijk voor verantwoordelijk dat het vertrouwen in politiek en bestuur wordt hersteld of in elk geval verbeterd. Dat vraagt ook een transformatie van ons als raad. Voor de raad gaat het dan vooral om het bieden van ruimte om initiatieven van de bevolking mogelijk te maken. Wij denken dat een instrument als “The Right to Challenge” hiervoor kan worden ingezet, zoals bijvoorbeeld bij ‘Op Eigen Houtje.’

Economie en werkgelegenheid

(Blz 53) U stelt voor om de samenwerking met Dryport voort te zetten, dit lijkt D66 een goede zaak. U reserveert hiervoor € 40.000, maar wij vragen ons wel af, wat gaat de gemeente Emmen precies hierin doen?

(Blz 55) Er staat dat u de Veenvaart wilt verzilveren, door initiatieven van de Gebiedsontwikkeling Veenvaart te faciliteren. Hoe staat het daarmee?

Veiligheid

(Blz 60) Wij zien daadwerkelijk verbetering bij Veilig Thuis Drenthe en wij danken Wethouder Bos voor zijn inzet hierin, als vicevoorzitter.

(Blz 61/ 62) Ook het drugsgebruik neemt enorm toe onder jongeren < 18 jaar, dit moet samen met het overmatig alcoholgebruik worden teruggedrongen. D66 wil graag weten, hoe dat dan wordt aangepakt.

Onderwijs en jeugd

(Blz 65) Emmen is zo langzamerhand de enige gemeente, die het openbaar onderwijs niet op afstand van de gemeente zet en eventueel verzelfstandigt door bijvoorbeeld het oprichten van een bestuurscommissie. D66 is daar een groot voorstander van en wij zijn dan ook benieuwd hoe de

andere fracties daarover denken! Overigens kunnen we niet zeggen, dat het onderwijs niet wordt genoemd in deze begroting: Het woord “onderwijs” komt maar liefs 141 keer voor!

(Blz 66) Mooi, dat samenwerking tussen de scholen voor voortgezet onderwijs de volle aandacht heeft ( met het oog op de demografische ontwikkelingen) en wij hopen dat dit ook geldt voor het basisonderwijs.

(Blz 67) Is er genoeg financiële ruimte om in 2017 15 voorscholen te vestigen?

Bouwen, wonen en milieu

(Blz 71) Wanneer kunnen wij de nieuwe Woonvisie verwachten?

(Blz 72) En kun je wel vraaggericht en pro-actief tegelijkertijd zijn, zoals wordt gesteld bij het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken ?

(Blz 75) D66 vraagt zich af of de gemeente nog wel gaat over het behouden en versterken van het groene karakter en de eigen identiteit van de verschillende kernen? Dit lijkt ons meer iets voor de EOP’s. ( Burgerbegroting) We hebben dit al eerder benoemd.

Inkomensondersteuning

(Blz 80) Hier staat de huisvesting statushouders, waarom staat dit niet bij wonen en ruimte? D66 vindt dat statushouders snel en goed gehuisvest moeten worden. We zijn dan ook blij dat onlangs is besloten om Het Vijverkroost geschikt te maken voor bewoning door deze mensen. Ook voor het komende jaar zal de gemeente weer een flinke taakstelling krijgen om statushouders te huisvesten. D66 vraagt het college dringend deze opdracht tijdig uit te voeren en geen achterstanden te laten ontstaan, zodat de statushouders vanuit de AZC’s kunnen doorschuiven naar normale huisvesting.

Communicatie over de komst van statushouders is belangrijk. Goede en tijdige communicatie leidt tot minder tegenstand. Statushouders hebben dezelfde rechten op goede huisvesting als de andere inwoners van onze gemeente en D66 vindt het belangrijke dat deze mensen in Emmen gastvrij worden ontvangen. De raad moet daarvoor ook de hand in eigen boezem steken, gezien de behandeling van het voorstel over Het Vijverkroost. In onze ogen was de toon van dat debat niet erg gastvrij.

Openbare Ruimte en Verkeer en Vervoer

(Blz 85) Het centrum van Emmen is schitterend geworden en wij vinden zeker, dat deze toegankelijk en veilig moet zijn, maar dat moet voor de hele gemeente gelden en dus wil D66 dat het woord binnenstad hier vervangen wordt door veilige kernen. Verder missen wij de aansluiting Ermerweg / Rondweg. Waarom staat daar niets over in?

(Blz. 85) De wethouder heeft aangegeven, dat de Dordtsestraat nu prioriteit heeft, ook vanwege de aanpak van de riolering. D66 wil ook graag aandacht voor de gevaarlijke oversteekplaatsen bij: Boslaan-Dennenlaan, van Schaikweg-Beatrixstraat en de  Kruising  Emmalaan-Angelsloerdijk. Komt er nog een totaalplan van aanpak voor de fietsroutes?

Sport en Cultuur

(Blz 90) Compliment over het proces van de totstandkoming voor de Kadernota sport. Kan de wethouder iets zeggen over de bereikte resultaten van de buurtsportcoaches? (seniorensport). En wij willen de regionale samenleving ook een dik compliment geven over de hoeveelheid evenementen / het aanbod op het gebied van cultuur er is (geweest).

Sociaal domein

(Blz 99) onze inwoners vormen de basis van onze samenleving? Volgens D66 is het: Onze inwoners ZIJN….

(Blz 103) Maar liefst 12,8 procent van onze jongeren heeft contact met of valt onder de Jeugdbescherming , dit is angstaanjagend, wat gaan wij daar aan doen?

Op Blz 105, staat dat er geen risico’s zijn in het sociaal domein? Op Blz 143 wel! Dus dit lijkt niet te kloppen.

Paragrafen

(Blz.112,) Goed dat de gemeente bijna alle facturen op tijd betaald. Dan geef je het goede voorbeeld.

(B142, punt 5) Welke maatregelen zijn er getroffen om het risico bij het Stadionbedrijf beheersbaar te maken?

Op bepaalde onderdelen uit deze begroting komen of zijn wij als mede indiener van diverse moties / amendementen al verder inhoudelijk op teruggekomen. Over de brief van het college kunnen we opmerken, dat het goed is dat een nieuw verdeelmodel leidt tot een meer realistische budgettering van de BUIG.

Tot slot, tijdens de Kadernota behandeling sprak wethouder Otter over Emmen, dat een super aantrekkelijke vestigingsgemeente is en moet zijn om te wonen en te werken, D66 zou daar aan toe willen voegen: een super aantrekkelijke groene vestigingsgemeente om te wonen en te werken. En dan slaat groen zowel op het fysieke aanwezige groen, als ook op duurzaamheid.

Tot zover onze eerste termijn.