Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 juni 2016

Ons alternatief voor windenergie Emmen

Op de avond van 28 juni 2016 is de raadsvergadering om over de structuurvisie windenergie in de gemeente Emmen te bespreken en vast te stellen. Hieronder ons alternatief zoals uitgesproken in het eerste termijn, zoals uitgesproken door onze fractievoorzitter Carmen Hoogeveen.

Eerste termijn

Voorzitter, D66 wil echt verduurzamen. De wereld kan niet langer afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, de gevolgen van klimaatverandering zijn al merkbaar en zullen toenemen. Dit kan niet zonder windenergie, het zal een combinatie moeten zijn van: windmolens, zonnepanelen, geothermie, biomassa en wellicht nog uit te vinden technieken.

D66 wil dan ook daadwerkelijk dat er een structuurvisie Windenergie wordt vastgesteld, maar zoals deze voorligt niet en wij betreuren het proces zoals dat tot nu toe is gelopen. We hebben het al eerder geciteerd: “Het is beneden een maatschappelijk verantwoorde maat iets aan te bieden waar niet om gevraagd is. De raad zal zich ook geminacht voelen” en zo heeft D66 het inderdaad ook ervaren. In de commissievergadering hebben we hier al het nodige over gezegd.

D66 wil een structuurvisie, die optimaal gebruik maakt van de fysieke ruimte die ons gemeentelijke grondgebied heeft, een structuurvisie waaruit blijkt dat het eigen initiatief wordt beloond, waar technologieën en laatste technieken slim aan elkaar gekoppeld worden en waar inwoners met een kleine beurs ook van mee kunnen profiteren, maar vooral een structuurvisie waar de wensen van omwonenden zoveel mogelijk gerealiseerd in kunnen worden, dus maatwerk per zoekgebied!

Wij hebben de bijeenkomsten in het gebiedsproces wél bijgewoond, wij hebben geluisterd naar de omwonenden, de EOP’s, de insprekers, waaronder vertegenwoordigers van het bewonersinitiatief van de Zwartenbergerweg, de initiatiefnemers van SunOil, we hebben de tuinders bezocht, mensen op de fractievergaderingen hun zegje laten doen en heel veel stukken gelezen, brieven en e-mails gelezen en beantwoord.

Om toch tot een zorgvuldige structuurvisie te kunnen komen, dienen wij een amendement in en wij verwachten ook steun van de PvdA, want ik citeer uit hun verkiezingsprogramma: “PvdA stimuleert lokale initiatieven in de vorm van kleinschalige coöperatieve of gemeentelijke energiebedrijven voor decentrale duurzame energieopwekking” en van het CDA, want in hun verkiezingsprogramma staat: “Ook in de glastuinbouw zijn er innovatieve ontwikkelingen op milieu- en energiegebied. Wij zullen deze ontwikkelingen krachtig ondersteunen. Juist bij dit type lange termijn ontwikkelingen heeft de overheid niet alleen een faciliterende, maar ook een ondersteunende rol.”

Het amendement zal ik nu voorlezen en daarmee sluit ik tevens mijn eerste termijn, dit amendement wordt ook namens de 4 andere fracties VVD, CU, GroenLinks en Seniorenbelang Noord mee-ingediend:

Amendement

De gemeenteraad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op dinsdag 28 juni 2016,  gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel “Vaststelling structuurvisie Windenergie”,

Constaterende dat;

 • In de structuurvisie het Tuinbouwgebied Klazienaveen niet als zoekgebied is aangewezen i.v.m. argumenten betreffende Natura2000 (foerageergebied) en de te verwachten hinder (slagschaduw, geluid, relatief groot aantal gehinderden),  terwijl uit het deskundigenrapport blijkt dat Tuinbouwgebied Klazienaveen voldoet aan de gemeentelijke uitgangspunten voor Variant 1, en dat in dit gebied de samenwerking met tuinders en omwonenden een goede basis vormt voor een duurzame ontwikkeling
 • Een aantal initiatiefnemers (SunOil) alsnog een klein windpark op het Emmtec/Bargermeer-terrein wil realiseren met een opbrengst van minimaal 9 MW
 • Er in het gebied N34 7 windmolens (21 MW) worden gepland
 • Het gebied Pottendijk met een gepland aantal van 17 molens (50,5 MW) het gebied is met de verreweg grootste opgave, terwijl niet voldoende duidelijk wordt uit de structuurvisie of dit aantal het maximum is
 • Het bewonersinitiatief van de Zwartenbergerweg aangegeven heeft dat dit gebied onder voorwaarden een grotere ontwikkelpotentie heeft dan nu in de structuurvisie is aangeven; de structuurvisie (blz 39/40 onder ‘ruimtelijke opgave’ Zwartenbergerweg) ruimte biedt voor afwijkingen van ashoogte, tiphoogte en aantal (met instemming Bewonersinitiatief)

Overwegende dat;

 • Uit nadere informatie van het Tuindersinitiatief Klazienaveen blijkt dat de gevolgen voor het foerageergebied aanmerkelijk minder zijn dan eerder onderzocht, dat meer dan 70% van de tuinders dit initiatief ondersteunt en dat het aantal gehinderden een stuk lager ligt, dan wordt voorgesteld
 • De structuurvisie ruimte biedt om een initiatief zoals dat van ‘SunOil’ te ontwikkelen (zie pagina 58, citaat: “In concrete en goed gemotiveerde situaties kan worden afgeweken van de inhoud van de structuurvisie”)
 • Het gebied N34 uit landschappelijk oogpunt en met risicovolle belemmeringen (laagvliegroute, hoogspanningsmasten, LPG, geringe tussenliggende afstand) minder geschikt is om te ontwikkelen
 • Het gebied Pottendijk met de huidige opgave maximaal belast wordt
 • De bewoners bij de Zwartenbergerweg open staan voor het opnemen van een restopgave onder strikte voorwaarden van compensatie en inpassing en van een goede omwonenden-regeling

Van mening zijnde dat;

 • Zowel uit het deskundigenrapport als de aanvullende informatie, die van de tuinders is verkregen, blijkt dat het Tuinbouwgebied Klazienaveen een kansrijk ontwikkelgebied is en dit gebied aan economische kracht wint door hier windmolens te plaatsen, en dat in dit gebied de samenwerking met tuinders en omwonenden een goede basis vormt voor een duurzame ontwikkeling
 • De gemeente initiatieven van lokale ondernemers zoals in het tuinbouwgebied en op het Emmtec-terrein waar mogelijk met volle kracht moet ondersteunen
 • Het gebied N34 om hiervoor genoemde redenen het minst geschikt en kansrijk is om hier windmolens te plaatsen
 • Het gebied Pottendijk al zwaar wordt belast en derhalve zo mogelijk zou moeten worden ontlast
 • Het gebied Zwartenbergerweg mogelijk een grotere potentie heeft dan nu in de structuurvisie is aangegeven
 • Het in dat laatstgenoemde gebied ook mogelijk moet zijn hogere molens te plaatsen ten behoeve van een beter rendement (i.p.v. alleen meer MW), opdat dit meer compensatiemogelijkheden voor de bewoners biedt

Besluit;

Besluitpunt 1 in het raadsvoorstel, dat nu luidt: “De ‘Structuurvisie Emmen, Windenergie’, met inbegrip van beantwoording van de zienswijzen en het Uitvoeringsprogramma, vast te stellen”, als volgt te wijzigen en vast te stellen en een nieuw besluitpunt 5 toe te voegen:

 1. De ‘Structuurvisie Emmen, Windenergie’, met inbegrip van beantwoording van de zienswijzen en het Uitvoeringsprogramma, vast te stellen, in dier voege dat:
 • in de opsomming van de aanwijsgebieden het gebied N34 wordt geschrapt,
 • het ‘Tuinbouwgebied Klazienaveen’ wordt toegevoegd,
 • eventuele overcapaciteit die ontstaan kan door het te ontwikkelen tuinbouwgebied en mogelijk ‘Sunoil’ (zie punt 5), in mindering wordt gebracht op de opgave van het gebied Pottendijk,
 • bij de invulling van de opgave Zwartenbergerweg als variabele wordt toegevoegd: hogere molens ten behoeve van een beter rendement.
 1. Het ‘Sunoil-initiatief’ met spoed in onderzoek te nemen opdat de raad kan besluiten of dit gebied een extra aanwijsgebied wordt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Tot zover onze eerste termijn.