Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 juni 2016

Eerste termijn rondom structuurvisie windenergie 15 juni 2016

Hieronder de tekst uit het eerste termijn zoals onze fractievoorzitter Carmen Hoogeveen heeft uitgesproken op de commissievergadering van 15 juni.

Tot 2012 was het in het mooie Emmen bijna altijd windstil. Met de opgave voor de realisatie van 6000 Mw, waarvan 95,5 MW in Emmen is hier verandering in gekomen. Stormen hebben door dorpen gewaaid, er is tweespalt gezaaid, er zijn verkiezingsbeloftes gedaan, voorwaarden gesteld, inwoners, omwonenden en raadsleden zijn geschoffeerd en het college heeft zich nauwelijks laten zien gedurende dit proces. Dit heeft niets met alternatieve vormen van energie te maken, maar alles met verspilde energie!

Heel veel mensen hebben hier tijd en energie in gestoken, sommige mensen om zich met hand en tand te verzetten tegen windmolens, sommigen om hun initiatiefvoorstel te verdedigen, opdat het de aandacht van het college en de Raad maar zou krijgen. Initiatiefnemers zonder grondposities werden in het verdomhoekje gezet. Er is door het verkeerd ingestoken gebiedsproces zo’n sfeer gecreëerd, dat je je bijna niet meer durfde uit te spreken als je voor windenergie bent of vragen stelt over de compensatie, laat staan als je grondeigenaar was met een optie van Raedthuys/Yard. Door dit alles lijken we het belangrijkste te vergeten: Verduurzamen. De wereld kan niet langer afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen, de gevolgen van klimaatverandering zijn al merkbaar en zullen toenemen. Dit kan niet zonder windenergie, het zal een combinatie moeten zijn van: windmolens, zonnepanelen, geothermie, biomassa en wellicht nog uit te vinden technieken. De laatste inspreekster op wo 1/6/2016: mevrouw E. Houwen, verwoordde dat heel mooi.

En daarom wil D66 dan ook daadwerkelijk dat er een structuurvisie Windenergie wordt vastgesteld, maar niet zoals deze voorligt en wij betreuren het proces zoals dat tot nu toe is gelopen. Wij hebben ervoor gevochten om initiatiefnemers zonder eigen grondpositie mee te laten doen, vragen gesteld, waarom ontwikkelaars toch het gebied in mochten gaan, zonder dat ze een variant konden laten zien wat aan de voorwaarden en uitgangspunten voldeed. Wij betreuren het, dat het college toen niet terug is gekomen en de situatie aan de raad en de omwonenden heeft uitgelegd. Wij begrijpen ook wel, dat als de hinder op één of andere manier gecompenseerd moet worden of als er geld in fondsen moet worden gestopt, er dan ook een acceptabel rendement moet zijn, maar dit had zorgvuldiger moeten worden aangegeven. De inspreker de heer O. ten Uyl verwoordde het goed: “Het is beneden een maatschappelijk verantwoorde maat iets aan te bieden waar niet om gevraagd is. De raad zal zich ook geminacht voelen” en zo heeft D66 het inderdaad ook ervaren.

D66 wil een structuurvisie met een gedragscode, die optimaal gebruik maakt van de fysieke ruimte die ons grondgebied heeft, een structuurvisie waaruit blijkt dat het eigen initiatief wordt beloond, waar technologieën en laatste technieken slim aan elkaar gekoppeld worden en waar inwoners met een kleine beurs ook van mee kunnen profiteren, maar vooral een structuurvisie waar de wensen van omwonenden zoveel mogelijk gerealiseerd in kunnen worden, dus maatwerk per zoekgebied! Dat is in onze ogen pas echt “overheidsparticipatie”.

Het bewonersinitiatief van de Zwartenbergenweg heeft aangegeven, dat als de windmolens er toch moeten komen, deze dan op dezelfde hoogte gesteld moeten worden als Duitsland en dat een verlenging van de exploitatietijd bespreekbaar is. Met het vertrouwen dat een formeel gedoogbesluit wordt gegeven inzake het Verdrag van Meppen, lijkt ons dit een prima locatie. De bewoners staan ook open voor het opnemen van een restopgave onder strikte voorwaarden van compensatie en inpassing en pleiten voor een omwonendenregeling, waarbij de compensatie gekoppeld wordt aan de afstand tot een woning. Onder die voorwaarden kan D66 zich voorstellen, dat hier meer dan 8 windmolens geplaatst kunnen worden.

Wij denken net als De Windvogel, dat belangen van burgers het best gediend worden wanneer zij mee ontwikkelen, delen in de winst en inspraak hebben over de locaties. Echter wanneer de huidige eisen zorgen voor te lage rendementen of zelfs het ontbreken daarvan, valt er niets te delen en wij willen ook graag dat omwonenden gecompenseerd worden, dat er een windfonds komt en wellicht nog andere vormen van participatie mogelijk zijn.

D66 wil, dat de gemeente medewerking verleend aan het Tuindersinitiatief Windenergie Rundedal voor de ontwikkeling van 6 tot 8 windmolens, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de omwonenden voor wat betreft de hoogte, wetende dat de bijdrage in een gebiedsfonds bij 180 meter hoogte, 100.000 euro meer is. Volgens de laatste berichten, blijkt dat meer dan 70% van de tuinders dit initiatief ondersteunt en dat het aantal gehinderden een stuk lager ligt, dan wordt voorgesteld.

Ook wil D66 het Emmtec terrein een kans bieden en de initiatiefnemers (Sunoil) ondersteunen met het verzoek om ontheffing richting de provincie van de gestelde eis van 5 windmolens in één gebied, omdat dit:

  • een industrieterrein betreft,
  • er relatief weinig horizonvervuiling vanwege ‘visuele logica’ is,
  • dit een verbetering van het duurzame imago van de lokale industrie bevat en hiermee daadwerkelijk lokale bedrijven vergroent worden,
  • omdat de baten in de regio blijven,
  • dit een verlichting is van de concentratie in de andere gebieden in Emmen en
  • hier de minste overlast voor omwonenden is.

Wel vindt D66 dat hier dan minimaal 3 windmolens van 3 Mw. gerealiseerd moeten gaan worden.

Met de toevoeging van de 6 tot 8 windmolens van het tuindersinitiatief windenergie Rundedal en de minimale 3 windmolens van 3 Mw. op het Emmtec terrein, denken wij dat het zoekgebied langs de N34 kan komen te vervallen. Dit gebied is in onze ogen landschappelijk gezien het slechtst, de onderlinge ruimte tussen windmolens is erg klein, de kans dat hier uiteindelijk geen ontwikkeling kan plaatsvinden (projectMER: laagvliegroute, hoogspanningsmasten, LPG) het grootst en er is al versnippering nodig, aan weerskanten van de N34, dat als grote toegangsweg tot de gemeente Emmen de meeste horizonvervuiling geeft.

Tot slot de locatie Pottendijk: ook hier vindt D66 dat er maatwerk moet worden geleverd. Hier is duidelijk naar voren gekomen, dat de afstand van 1100 meter en een tiphoogte onder de 150 meter van belang is. Aangezien de verlichting met de laatste technieken beperkt kan worden, zou de tiphoogte misschien nog eens besproken kunnen worden. Verder stelt D66 dat als er meer Mw. in de andere gebieden gerealiseerd kunnen worden, dit ten gunste van de opgave aan de Pottendijk moet komen, waarmee hier uiteindelijk 15 windmolens of minder geplaatst hoeven te worden.

Voorzitter, D66 heeft kennis genomen van alle stukken en ook nog van de recent binnengekomen brieven. Het Appél aan de Raad van het Comité voor Democratie en Energie, zien wij vooral als een appél aan Wakker Emmen en wij zijn van mening, dat ook Windenergie nodig is om de CO2 uitstoot te reduceren. Het betoog van EOP de Monden hebben wij hiermee ondersteund en ook de brief van de inwoners uit Oranjedorp begrijpen wij. Ook wij hebben gevraagd, waarom men hiermee zo laat komt en nu blijkt, dat Sunoil zelf ook pas bericht heeft gekregen op de zienswijze en zij zijn hier ook al anderhalf jaar mee bezig.

Met bovenstaande voorstellen, denken wij de structuurvisie op een goede manier te hebben aangepast. In de raadsvergadering van 28 juni a.s. zullen wij hiertoe met een amendement en/of motie komen.