Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 april 2016

Reactie beleidsplan “Samen verder in het sociaal domein”

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft ons raadslid Karel Eggen onze mening uitgesproken rondom het beleidsplan “Samen verder in het Sociaal Domein”. Hieronder de tekst die hij heeft uitgesproken tijdens het eerste termijn:


De fractie van D66 kan over het algemeen instemmen met de uitgangspunten zoals beschreven in het beleidsplan “Samen verder in het Sociaal Domein”.

De stelling dat in 2021 40 % van de hulpvragen middels informele zorg wordt afgehandeld lijkt ons erg ambitieus, maar zoals we ook al in de commissievergadering hebben opgemerkt er is natuurlijk niets mis met het formuleren van een stevige ambitie! We vragen ons overigens nog steeds wel af hoe we deze ambitie gaan meten?

De fractie van D66 is groot voorstander van integrale hulpverlening en zijn daarom ook tevreden over het feit dat er gewerkt wordt aan de integratie van de werkgebieden Jeugd, WMO en Werk en Inkomen. Voor de fractie van D66 is het van groot belang dat dit beleidsplan geen blauwdruk is, maar een kaderdocument dat steeds verder ingevuld gaat worden samen met de partijen die nu al werkzaam zijn in de gebieden.

Het beleidsplan moet volgens onze fractie gezien worden als een groeimodel dat gaandeweg de rit wordt bijgesteld en ook regelmatig terugkeert op de agenda van de commissie en de raad. Voor de fractie van D66 is het eveneens van groot belang dat het toegangsteam door verwijst en als een spin in het web functioneert, maar zeer zeker de sociale teams die nu al werkzaam zijn in de verschillende gebieden niet vervangt en het mandaat heeft om snel de zorg te regelen die nodig is.

De D66 fractie is blij met de toezegging van de wethouder dat de hoofdaannemer in een gebied bij de aanbesteding een plan van aanpak moet maken waarin de desbetreffende hoofdaannemer aangeeft hoe men omgaat met de al bestaande aanbieders en met de informele zorg in dat gebied. Wij hebben reeds meerdere malen aandacht gevraagd voor de Privacy van cliënten en zijn dan ook benieuwd naar de uitkomst van de pilot die nu uitgevoerd wordt met het privacy protocol. Naar wij hebben begrepen wordt het privacy protocol als het gereed is per januari 2017 meegenomen in de aanbesteding daar zijn wij erg content mee.

De fractie van D66 vraagt nogmaals aandacht voor de integratie van de verschillende adviesraden. Wij zijn de verschillende adviesraden zeer erkentelijk voor de uitgebrachte adviezen t.a.v. dit beleidsplan, maar constateren dat er ook veel doublures in zitten. Ter indicatie, het beleidsplan bestaat uit 35 pagina’s en daar staan 53 pagina’s aan adviezen tegenover.

Tot zover ons eerste termijn.