Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 november 2015

Motie en Amendement om Windenergie in Emmen te versnellen

Hieronder staat de tekst uit het eerste termijn zoals uitgesproken door Carmen Hoogeveen in het eerste termijn op de raadsvergadering van 19 november 2015. Hiermee hopen wij wat tempo te krijgen in de uitvoer van windenergie in de Gemeente Emmen.


Wat besluiten wij nu eigenlijk?

Ga zorgvuldig te werk en neem uw besluit op transparante en met feiten onderbouwde wijze, zo luidt de oproep van een 5-tal EOP’s! Deze zorg delen wij en aan deze oproep geven wij graag gehoor. D66 heeft in verband met de hele gang van zaken tot dusver daartoe immers ook al een motie van treurnis ingediend op 29 oktober jl.

Want wat besluiten wij nu eigenlijk? Er is een Regieplan vastgesteld door de Raad op 27 november 2014 met 1 aanvullend amendement en een aangenomen motie over de tijdelijkheid, dat is tot op heden, het enige dat telt. In dit Regieplan zijn er een aantal zaken afgesproken:

 1. alle acht locaties worden meegenomen in het MER-traject en ook meegenomen in het gebiedsproces. Daarmee zijn ze qua aandacht gelijkwaardig aan elkaar en bij de uitvoering in fase 2 ( nu dus) krijgen alle locaties die zijn opgenomen in het regieplan dezelfde behandeling! Er wordt met geen woord gerept over voorwaarden t.a.v. grondposities
 2. Er wordt een concept Gedragscode opgesteld door Platform Windkracht 3
 3. De gemeente streeft naar het toepassen van de best beschikbare techniek (stiller en groter vermogen) op het gebied van windmolens.
 4. In juni 2015 worden de zienswijzen verwerkt
 5. We beginnen een nieuw proces. Met duidelijkheid over de rol van alle betrokkenen in het vervolg.
 6. Het volgende uitgangspunt wordt gehanteerd: samen is de snelste weg, samen met omwonenden, samen met ontwikkelaars, samen met de gemeente en samen met het lokaal bedrijfsleven

Voorzitter, we zijn een jaar verder, en wat moeten wij concluderen:

 1. Er is geen Structuurvisie;
 2. Er is geen Gedragscode;
 3. Er is geen gelijkwaardige behandeling van alle acht locaties; De zoeklocatie van het · tuindersinitiatief is verkleind. De feiten worden onjuist weergegeven. De zoeklocatie in het tuinbouwgebied omvat zowel gemeentelijke grond als eigen grond.
 4. Er is geen Nota van Beantwoording
 5. Er is nog een proces lopend voor wat betreft Heli Holland
 6. Er is geen duidelijkheid over het Verdrag van Meppen
 7. Het is onduidelijk waarom sommige aanbevelingen wel en sommige aanbevelingen niet van het eindrapport Windkracht 3 worden overgenomen door het College?

Dus wederom de vraag: wat besluiten wij hier eigenlijk? En hoe kunnen wij, dat wat nu voorligt besluiten, met zoveel onduidelijkheden?

Uitstelgedrag! Dat is wat wij tijdens de commissievergadering al concludeerden. Onder de noemer van: zelf de regie nemen en daarmee betere voorwaarden te kunnen scheppen voor de inwoners van de gemeente Emmen, is er in 1 jaar tijd, geen regie genomen!

Hoe kunnen wij besluiten nemen, als wij geconfronteerd worden met nieuwe zaken, zoals de eis, dat de initiatiefnemer over eigen grond moet beschikken, of de wens om lager te gaan dan 150 meter. Deze wens komt voor als een aanbeveling, maar in ons eigen vastgestelde Regieplan, staat de wens om te gaan voor windmolens met een groter vermogen en in het ontwerp Gedragscode / Windakkoord wordt alleen gesteld, dat er andere technieken dan obstakelverlichting moet worden gebruikt bij windmolens hoger dan 150 meter?

Welke gedragscode wordt er vastgesteld? Het ontwerp zoals in de bijlage bij het eindrapport Windkracht 3 is toegevoegd?

Voorzitter, wij WILLEN zorgvuldig te werk gaan en een besluit nemen op transparante en met feiten onderbouwde wijze, maar hoe kunnen wij dit?

Wij stellen daarom de volgende motie voor,

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 19 november 2015;

Constaterende dat

 • Er geen gedragscode is vastgesteld door de gemeenteraad, maar dat het College wel een gedragscode wil laten onderschrijven door de initiatiefnemers;
 • Er in het Regieplan staat dat alle zienswijzen in juni 2015 verwerkt worden, maar dat navraag leert, dat de Nota van Beantwoording tot mei 2016 op zich laat wachten;
 • Er nog geen duidelijk is over het Verdrag van Meppen;

Overwegende dat

 • Er nu sommige aanbevelingen wel en sommige aanbevelingen niet worden overgenomen in de ontwerp structuurvisie;
 • Er besluiten moeten worden genomen, terwijl er nog veel onduidelijk is;
 • Er te weinig tempo in de ontwikkeling van de windmolens zit, waardoor de gemeente mogelijk de regie dreigt te verliezen;

Roept de wethouder op om de volgende acties te ondernemen:

 • Voor de commissievergadering Wonen & Ruimte van 30 november 2015 de gedragscode aan de raad aan te bieden, zodat deze in de raadsvergadering van 17 december 2015 kan worden vastgesteld.
 • Voor de commissievergadering Wonen & Ruimte van 11 januari 2016 duidelijkheid te geven rondom het Verdrag van Meppen, zodat – waar nodig – een besluit genomen kan worden op de raadsvergadering van 28 januari 2016.
 • Voor de commissievergadering Wonen & Ruimte van 11 januari 2016 met een voorstel te komen welke aanbevelingen uit het eindrapport platform Windkracht 3 overgenomen kunnen worden, zodat deze in de raadsvergadering van 28 januari 2016 kan worden vastgesteld;
 • Voor de commissievergadering Wonen & Ruimte van 14 maart 2016 de Nota van Beantwoording aan de raad aan te bieden, zodat – waar nodig- een besluit genomen kan worden op de raadsvergadering van 31 maart 2016.

En gaat over tot de orde van de dag.

Om ondertussen het proces niet onnodig uit te stellen of te vertragen, komen wij met het volgende amendement om de voorliggende besluittekst te vervangen door:

 1. in afwijking van het Regieplan Windenergie Emmen voorafgaand aan de vaststelling van de structuurvisie Emmen, Windenergie de betrokken initiatiefnemers in de zoekgebieden uit te nodigen om:
  – hun belangstelling voor de ontwikkeling van een windparkinitiatief kenbaar te maken;
  – een Compensatie- en participatieplan voor omwonenden en belanghebbenden te overleggen, met als basis de in het Regieplan Windenergie Emmen vastgestelde randvoorwaarden, het amendement, de aangenomen motie over de tijdelijkheid van windmolens en de uitkomsten van planMER
 2. een deskundigentoets te laten uitvoeren op de uitgebrachte voorstellen van de initiatiefnemers, ter voorbereiding op vaststelling van de structuurvisie “Emmen, Windenergie” door de raad;
 3. voorstellen van initiatiefnemers te delen met omwonenden ter bespreking via een gebiedsproces per zoekgebied en voor de volgende fase, de realisatiefase, een gebiedsproces nader uit te werken;
 4. de initiatiefnemers de mogelijkheid te geven een variant op het onder 1. genoemde Compensatie- en participatieplan in te dienen, waarbij mag worden afgeweken van de uitgangspunten, mits ook een volledig ingevuld Compensatie- en participatieplan is uitgebracht als bedoeld onder punt 1.

Tot zover onze eerste termijn.