Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 oktober 2015

Motie van treurnis rondom Structuurvisie Windenergie

Vandaag zou op de raadsvergadering de eerste besluiten genomen worden rondom de Structuurvisie Windenergie. Echter waren niet alle stukken die beloofd waren door wethouder René van der Weide niet op tijd beschikbaar om deze goed te kunnen bestuderen. D66 Emmen betreurt dat hierdoor het eerder deze week moest aandringen op het uitstellen van dit agendapunt. Helaas duurde het echter tot vanmiddag (8 uur voor de vergadering) voordat dit bevestigd werd. Om deze reden is er op deze vergadering een motie van treurnis ingediend over deze gang van zaken. Hieronder de tekst van de motie:


De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 29 oktober 2015;

Constaterende dat

  • de portefeuillehouder van milieu, duurzaamheid en parkeerbeleid in de commissievergadering van woensdag 14 oktober diverse toezeggingen heeft gedaan om stukken aan te leveren en bij te werken rondom de Structuurvisie Windenergie, eerste stap,
  • de raad een aantal van deze stukken pas 2 dagen voor deze vergadering heeft ontvangen,
  • de raad de beloofde belemmeringenkaart nog steeds niet heeft ontvangen,
  • de raad slechts 8 uur voor de vergadering te horen kreeg dat het desbetreffende agendapunt op deze vergadering niet behandeld zal worden;

Overwegende dat

  • de Structuurvisie Windenergie een belangrijk dossier is, dat aandacht en nauwkeurigheid vereist,
  • het optreden van de portefeuillehouder van milieu, duurzaamheid en parkeerbeleid reeds diverse malen heeft geleid tot het ontbreken van de voor transparante besluitvorming van de gemeenteraad benodigde informatie en het te elfder ure terugtrekken van raadsvoorstellen,
  • dit leidt tot onduidelijkheid in de besluitvorming, waardoor het democratische proces verstoord wordt;

Spreekt zijn treurnis uit over deze gang van zaken en over de rol die de portefeuillehouder daarin heeft.

en gaat over tot de orde van de dag.